szkolenie

25
października
2018

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UE – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami dot. przepisów Prawa zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych.

Korzyści:

 • Nabycie praktycznej wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie przygotowania i prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Stworzenie odpowiedniej dokumentacji dot. postępowań o zamówienia publiczne w ramach realizacji projektów.
 • Poznanie najczęstszych błędów i problemów identyfikowanych w toku audytów i kontroli projektów unijnych.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów

Adresaci:
Beneficjenci środków UE – kadra zarządzająca, pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele instytucji, które pozyskują dotacje na finansowanie i realizację projektów z funduszy Unii Europejskiej.

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program:

 1. Wprowadzenie
 2. Aktualny stan prawny dot. zamówień publicznych:
  • Omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy PZP oraz wybranych przepisów wykonawczych do ustawy;
  • Ostatnie nowelizacje PZP, ich wpływ na system zamówień publicznych w projektach UE.
 3. Procedura przeprowadzenia zamówień publicznych w projektach UE – warsztaty praktyczne:
  • Czynności Zamawiającego przed wszczęciem postępowania:
   • Ustalenie wartości zamówienia;
   • Opis przedmiotu zamówienia;
   • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz);
   • Wybór trybu udzielenia zamówienia.
  • Czynności Zamawiającego po wszczęciu postępowania:
   • Zamieszczanie/publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia;
   • Możliwości i konsekwencje wprowadzenia zmian do treści siwz;
   • Wykluczenie wykonawców z postępowania – przesłanki;
   • Odrzucenie ofert – przesłanki;
   • Wybór najkorzystniejszej oferty;
   • Unieważnienie postępowania – przesłanki.
  • Czynności Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego i podpisaniem umowy:
   • Wybór najkorzystniejszej oferty;
   • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
   • Umowy w sprawie zamówień publicznych;
   • Dokumentowanie postępowania.
  • Czynności Zamawiającego związane z realizacją umowy:
   • Zamówienia dodatkowe;
   • Zamówienia uzupełniające na usługi;
   • Zamówienia uzupełniające na dostawy;
   • Stosowanie prawa opcji;
   • Zmiany w umowie.
 4. Najczęściej popełniane błędy i naruszenia ujawniane w toku audytów i kontroli obszaru zamówień publicznych w projektach unijnych.
 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach UE.
 6. Pytania i odpowiedzi.

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE, zamówienia publiczne.
Autor publikacji z rozliczania środków europejskich, polityki Polski na tle UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”, „Promocja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej”, „Prawo Zamówień Publicznych”, Seminarium dla menedżerów i pracowników administracji Województwa pt. „Przygotowani do Europy – składanie wniosków, wykorzystanie i rozliczanie europejskich środków pomocowych”, Szkolenie pt. „Pomoc publiczna w Unii Europejskiej”, „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ICT) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”, “Audyt zewnętrzny projektu unijnego”, “Zamówienia publiczne w aspekcie kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, “Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych- przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych”, “Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność”, „Zasady kontroli projektów realizowanych w ramach PROW w latach 2014 – 2020”, „Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE”, „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”, „Ocena wpływu realizacji PROW 2014-2020 na gospodarkę Polski”, „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową miejscowości na obszarach wiejskich oraz „LEADER” delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014 – 2020, Wyznaczenie wartości wskaźnika rezultatu Wzrost wartości dodanej brutto (GVA) dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2014-2020”, „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich”.
Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, kadrę zarządzającą firm z sektora MSP.