szkolenie

24
października
2018

UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie kładzie nacisk na analizę przypadków (case study) zaczerpniętych z praktyki prowadzących oraz orzecznictwa sądów. Zostały one dobrane w taki sposób, aby zwrócić uwagę na kluczowe problemy prawne, spotykane przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów odnoszących się do systemów IT oraz wskazać praktyczne rozwiązania oraz sposoby unikania sygnalizowanych ryzyk prawnych.

Formuła szkolenia umożliwia uzyskanie w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktycznej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy zawodowej. Pozwala też uczestnikom na uczestnictwo w dyskusji z udziałem ekspertów i wymianę doświadczeń z innymi osobami z branży.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla prawników-praktyków, zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT, jak i dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, w ramach obowiązków zawodowych zarządzających obszarem IT w przedsiębiorstwie.

Prowadzący:
Szkolenie prowadzą radcowie prawni Roman Bieda i dr Zbigniew Okoń (Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych), posiadający kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej wdrożeń systemów informatycznych.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • adwokatom i radcom prawnym oraz prawnikom przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć system informatyczny,
 • adwokatom i radcom prawnym oraz prawnikom zatrudnionym w firmach informatycznych, firmach prowadzących wdrożenia systemów informatycznych lub dystrybucję oprogramowania,
 • kierownikom projektów informatycznych,
 • osobom odpowiedzialnym za zarządzanie licencjami na oprogramowanie,
 • kadrze zarządzającej IT, dyrektorom IT oraz managerom odpowiedzialnym za IT w spółce,

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program

 1. Przedmiot umowy.
  • Kod źródłowy i kod wykonywalny programu komputerowego.
   Case study: Kto ma prawo do kodu źródłowego i czy można żądać jego udostępnienia przez producenta.
  • Ochrona GUI programu komputerowego.
   Case study: Kiedy podobieństwo interfejsu graficznego programu komputerowego decyduje o naruszeniu prawa autorskiego.
  • Granice ochrony prawnoautorskiej.
   Case study: Czy prawo autorskie chroni funkcjonalność programu komputerowego, języki programowania, formaty plików.
  • Dodatkowe ograniczenia umowne.
   Case study: Czy umowa może zakazywać integracji dostarczonego programu komputerowego z oprogramowaniem osób trzecich.
 2. Regulacje umowne w zakresie prawa własności intelektualnej
  • Pola eksploatacji – jak uniknąć błędów w redagowaniu umowy.
   Case study 1: jaki wpływ na sytuację zamawiającego mają typowe błędy popełniane w umowach w zakresie postanowień odnoszących się do pól eksploatacji.
   Case study 2: jaka jest sytuacja prawna wykonawcy w przypadku zawarcia umowy odpowiadającej aktualnym zaleceniom Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
  • Umowy licencyjne dotyczące programów komputerowych.
   Case study 1: skutki braku w umowie licencyjnej postanowień odnoszących się do czasu trwania i terytorium eksploatacji
   Case Study 2: co się dzieje w przypadku nie zamieszczenia w umowie postanowień odnoszących się do przeniesienia praw lub udzielenia licencji
   Case Study 3: zasady wykorzystania ogólnych warunków umów licencyjnych. Problem zamieszczania w tekście pisemnych umów licencji na oprogramowanie „odnośników” do dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej producenta. Czy postanowienia zawarte w tego rodzaju dokumentach wiążą strony?
  • „Odsprzedaż” licencji – możliwe rozwiązania i ryzyka prawne.
   Case study: cesja umowy licencyjnej czy odsprzedaż „używanej” kopii programu
  • Licencje w grupie kapitałowej.
   Case study: jak udostępnić licencję na oprogramowanie w grupie kapitałowej – możliwe rozwiązania prawne, ryzyka, praktyka obrotu.
 3. Organizacja i przebieg wdrożenia systemu informatycznego.
  • Struktura organizacyjna wdrożenia i zespół konsultantów.
   Case study: skutki przyznania zbyt szerokich kompetencji kierownikom projektu.
  • Zarządzanie współpracą z podwykonawcami.
   Case study: znaczenie chwili nabycia majątkowych praw autorskich od podwykonawców dla wykonania umowy
  • Odbiory prac.
   Case study: odbiory dokonywane przez Komitet Sterujący i skutki niepodjęcia uchwały w terminie przewidzianym w umowie.
 4. Odpowiedzialność stron i zakończenie współpracy.
  • Obowiązek współdziałania zamawiającego w procesie wdrożenia systemu informatycznego
   Case study: odstąpienie od umowy z uwagi na brak współdziałania zamawiającego - konsekwencje odstąpienia od umowy i zasady rozliczeń stron.
  • Odpowiedzialność umowna za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy
   Case study 1: jakie szkody może spowodować nieprawidłowe wykonanie wdrożenia systemu informatycznego Case study 2: kary umowne – podstawy naliczania kary umownej, limity umowne, zasady miarkowania kar umownych.
  • Wypowiedzenie umowy licencyjnej na oprogramowanie.
   Case study: czy możliwe jest zawarcie „wieczystej” i „niewypowiadalnej” licencji

Ramowy harmonogram:
9:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Zbigniew Okoń

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński 2003), radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Od blisko 20 lat doradza branży marketingowej i nowych technologii. Jest członkiem sekcji własności intelektualnej Instytutu Allerhanda oraz współpracownikiem Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor blisko pięćdziesięciu prac naukowych, w tym takich prac jak „Prawo Internetu” (LexisNexis, Warszawa 2004, 2007), „Prawo reklamy” (LexisNexis, Warszawa 2007), „IT Law in Poland” (Verlag Medien und Recht, Wiedeń 2009), „Cyberlaw – Poland” (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych (UJ, Uniwersytet Wrocławski, UKSW, PAN, Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Akademia im. Leona Koźmińskiego). Jest cenionym trenerem z dorobkiem obejmującym kilkaset wystąpień na konferencjach, kongresach, szkoleniach i warsztatach związanych z powyższą tematyką prawną. W rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita za 2016, 2017 i 2018 jest prawnikiem rekomendowanym w kategorii Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawo autorskie.