szkolenie

6
lutego
2018

ZDROWIE PUBLICZNE - FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Program uwzględnia wymogi sprawozdania JST do 31 marca 2018 r.

Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno- ekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą bowiem wiedzieć w jakim zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje ich działania spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.

Korzyści dla uczestników:
Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020 jest realizowany od dnia 17 września 2016 r. Zadania z nim związane wdrożą nie tylko organy administracji rządowej, w tym Minister Zdrowia i wojewodowie, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Sprawozdawczość trzeba bowiem będzie zrealizować w postaci pisemnej lub elektronicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, po raz pierwszy w terminie do 31 marca (30 kwietnia) 2018 r. Ustawa przewiduje przy tym sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizowanych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Szkolenie polecamy dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • pracowników wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich;
 • agencji wykonawczych;
 • innych państwowych jednostek organizacyjnych;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej).

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

Szkolenie prowadzi: adwokat Wojciech Haniszewski, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma z siedzibą w Krakowie.

 1. Pojęcie zdrowia publicznego:
  • geneza regulacji;
  • na czym polega monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa?;
  • promocja zdrowia;
  • zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku;
  • profilaktyka chorób;
  • zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 roku;
  • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno - ekonomicznych;
  • zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 roku.
 2. Podstawy prawne:
  • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216) – nowość!;
  • terminy wejścia w życie.
 3. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020:
  • Narodowy Program Profilaktyki Otyłości;
  • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami;
  • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;
  • Narodowy Program Ograniczania Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowotnego;
  • Narodowy Program Senioralnej Polityki Zdrowotnej;
  • Narodowy Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego.
 4. Organy wdrażające:
  • koordynacja po stronie Ministra Zdrowia;
  • pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego – fakultatywny, kiedy się pojawi?;
  • Rada do spraw Zdrowia Publicznego – ewaluacja;
  • Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia do bieżącej koordynacji działań.
 5. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ):
  • konkurs ofert;
  • bez konkursu ofert „jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania” – kiedy ta możliwość występuje?;
  • zawarcie umowy i przekazanie środków finansowych (dotacja);
  • 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób;
  • rezerwa NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej;
  • na jakie zadania przeznacza się „nie mniej niż 10% środków przeznaczonych na realizację zadań NPZ”?;
  • dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce chorób;
  • dofinansowanie przez NFZ programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych;
  • poziomy wsparcia: 80% i 40% (warunkiem liczba mieszkańców JST);
  • wniosek o dofinansowanie z pozytywną opinię AOTMiT i wojewody.
 6. Sprawozdawczość:
  • postać pisemna lub elektroniczna;
  • trzy tabele w rozporządzeniu w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;
  • termin dla organów administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencji wykonawczych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;
  • termin dla jednostek samorządu terytorialnego (JST);
  • wystąpienie wojewody do JST o uzupełnienie lub dostosowanie informacji dowymagań;
  • opinia wojewody dla organu stanowiącego JST;
  • informacja zbiorcza wojewody dla Ministra Zdrowia wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej (na podstawie informacji poszczególnych JST).
 7. Mapy potrzeb zdrowotnych:
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego (regionalne i ogólnopolska);
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (regionalne i ogólnopolska) – nowość!;
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii (regionalne i ogólnopolska);
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii (regionalne i ogólnopolska);
  • 16 regionalnych MPZ (jedna dla każdego województwa) oraz 1 mapa ogólnopolska dla 30 grup chorób podzielonych na dwa moduły odrębnie dla lecznictwa zamkniętego (moduł A i moduł B), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej (tylko moduł A) – nowość!;
  • skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych;
  • priorytety zdrowotne na bazie map potrzeb zdrowotnych;
  • opinia o celowości inwestycji na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • plan zakupu świadczeń NFZ na następny rok z uwzględnieniem mapy regionalnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.
 8. Case study.
 9. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Wojciech Haniszewski

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.