seminarium

30
stycznia
2018

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWNYCH - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE

koordynator: Iwona Nowosielska

Wdrażanie, utrzymanie i wykorzystanie systemów teleinformatycznych wymaga obecnie nie tylko umiejętności technicznych, ale w każdym niemal przypadku uwzględnienia dość skomplikowanego otoczenia prawnego. Niestety bardzo często okazuje się, że oczekiwania stawiane informatykom zmierzają do realizacji przez nich zadań merytorycznych. Natomiast od pracowników merytorycznych coraz częściej wymaga się wiedzy technicznej.
Celem seminarium jest przekazanie w przystępny sposób, na praktycznych przykładach, wiedzy z zakresu wybranych obszarów Prawa nowych technologii. Wśród nich zostaną omówione praktyczne problemy doręczeń elektronicznych i wskazane zostaną sposoby radzenia sobie z zawiłościami prawnymi. Dla instytucji wykorzystujących komunikację elektroniczną z innymi podmiotami publicznymi przygotowano wykład dotyczący wykorzystania i konfiguracji elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Wiele podmiotów, mimo wykorzystywania ESP nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż niepełna lub niewłaściwa jej konfiguracja nie spełnia stawianych jej wymagań. Przepisy prawa regulują również funkcjonowanie BIPów od strony technicznej, ale równie od strony merytorycznej. Oba te obszary będą przedmiotem kolejnego wykładu, który uwzględni ostatnią nowelizację przepisów. Coraz więcej urzędów decyduje się na wdrożenia lub obecnie już na wymianę systemu EZD. Podczas dwóch wykładów zostaną omówione kluczowe zagadnienia na styku informatyki i prawa związane z migracją danych oraz integracją systemu EZD z systemami dziedzinowymi. Na zakończenie seminarium równie ważny temat identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, o których coraz częściej mówi się jako tych które zmienią sposób funkcjonowania e-administracji, ale również e-biznesu. Seminarium przygotuje słuchaczy do radzenia sobie z problemami prawnymi i technicznymi, 
z jakimi zetkną się w codziennej pracy.

Grupa docelowa - informatycy, analitycy, wdrożeniowcy w urzędach administracji, osoby odpowiedzialne za organizację urzędu, pracownicy jednostek organizacyjnych podległych samorządom, pracownicy realizujący zadania wymagające komunikacji elektronicznej, prawnicy zaangażowani we wdrożenia systemów informatycznych. Wykonawcy systemów teleinformatycznych dla administracji publicznej.

30 stycznia 2018 r.
10:00 Wprowadzenie do seminarium - Artur Prasal
10:10 Wykład: Praktyczne problemy doręczeń elektronicznych:
 • Doręczanie osobie fizycznej/ podmiotom niepublicznym oraz podmiotom publicznym.
 • Praktyczne problemy dotyczące wnoszenia podań/doręczeń elektronicznych.
 • Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w systemie EZD a doręczenie elektroniczne.
Jolanta Rybińska,
(Urząd Miasta Łodzi)
11:00 Wykład: Platforma ePUAP jako narzędzie skutecznej komunikacji – wybrane zagadnienia praktyczne:
 • Przygotowanie podmiotu publicznego do obsługi przyjmowanych z platformy ePUAP wniosków elektronicznych – bez wykorzystania zintegrowanego sytemu  zarządzania dokumentacją.
 • Konsola Draco – efektywne zarządzanie uprawnieniami na platformie ePUAP.
Jakub Zalewski,
(Urząd Miasta Łodzi)
12:00 Wykład: Biuletyn Informacji Publicznej - wymagania prawne i techniczne.
 • standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,.
 • bezpieczeństwo i zadania administratora podmiotowej strony BIP,
 • oznaczanie opublikowanych informacji - prawidłowe wypełnianie metryczek,
 • zalety i zagrożenia w publikowaniu informacji w Biuletynie – prawo i praktyka,
 • kluczowe wymogi dostępności czyli standard WCAG 2.0.
Rafał Kula
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Wykład: System EZD a systemy dedykowane - kiedy integrować systemy informatyczne:
 • Rola systemów dedykowanych w zarządzaniu dokumentacją.
 • Możliwości integracji systemów dedykowanych z systemem EZD.
 • Praktyczne wady i zalety wykorzystania systemów dedykowanych w aspekcie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozpatrywania spraw.
Artur Prasal,
(Urząd Miasta Łodzi)
14:15 Wykład: Migracja danych między systemami EZD:
 • Przygotowanie do wymiany systemu (w aspekcie zarządzania dokumentacją).
 • Różnice struktury danych i ich wpływ na migrację danych - potencjalne problemy na przykładach.
 • Weryfikacja poprawności danych i kompletności danych, czy i kiedy możemy dopuścić utratę niektórych danych w systemie EZD.
Artur Prasal,
(Urząd Miasta Łodzi)
15:00 Wykład: eIDAS dla nieprawników – nowe wymagania dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania:
 • warunki realizacji usług elektronicznych on-line,
 • podpis kwalifikowany na karcie czy serwerowy?
 • pieczęć elektroniczna - rzeczywista automatyzacja i uproszczenie procesów,
 • rejestrowane doręczenie elektroniczne.
 • identyfikacja elektroniczna jako podstawa budowania e-usług.
Michał Tabor
(ekspert)
16:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium.

Rafał Kula

Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny. Wieloletni dyrektor Logonet Sp. z o.o.: koordynator niemal 400 wdrożeń podmiotowych stron BIP, współautor systemów BIPLO (Biuletyny prowadzone z ich wykorzystaniem zdobyły dwie pierwsze nagrody w konkursie MSWiA na „Przejrzystą stronę BIP”). Audytor BIP (kompleksowo skontrolował ponad 70 Biuletynów). Doświadczony wykładowca i trener. W 2013 r. aktywnie współpracował z Departamentem Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Obecnie członek zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego, który został powołany w ramach Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Artur Prasal

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi i analityk w e-Instytucja.pl. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi.
W latach 2009 - 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 - 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szkoleniowiec, autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Jolanta Rybińska

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1999 r. do 2005 r. pracownik wydziału odpowiedzialnego za organizację Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniona w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elektronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. W 2010 r. weszła w skład zespołu roboczego powołanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie dotyczącym opracowania projektu nowej instrukcji kancelaryjnej. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Łodzi. Kilkakrotnie prezentowała doświadczenia Urzędu w zakresie wdrażania wyjątków w systemie EZD oraz przepisów Instrukcji kancelaryjnej na ogólnopolskich konferencjach. Autorka i współautorka publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Michał Tabor

Partner Obserwatorium.biz - firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.
Kierownik badań i rozwoju Autenti – platformy do wysyłania i podpisywania dokumentów online.
Członek komitetu technicznego ESI Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) - realizującego normalizację podpisu elektronicznego w Europie. Edytor standardu dla certyfikatów wspierających PSD2.
Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Związku Banków Polskich.
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, posiada certyfikat CISSP. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.

Jakub Zalewski

Od 2006 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniony w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elektronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. Twórca usług elektronicznych, administrator systemu EZD oraz instytucji publicznej na platformie ePUAP.