seminarium

25
stycznia
2018

27 seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - NOWE ROZWIĄZANIA I REGULACJE"

koordynator: Iwona Brokowska Duda

25 stycznia 2018 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
10:10 Wykład: E-usługi informacyjne w bibliotekach cyfrowych
 1. Krótkie wprowadzenie do genezy powstania i rozwoju bibliotek cyfrowych
 2. Rola i znaczenie bibliotek cyfrowych w procesach:
  • archiwizowania zasobów
  • zabezpieczania i ochrony zasobów
  • zabezpieczania regionalnej tradycji i kultury
  • edukacji, prowadzenia badań naukowych, realizacji projektów badawczych
  • rozwoju form kształcenia
  • rozwoju otwartego dostępu do zasobów, popularyzacji treści
  • rozwoju nowych usług informacyjnych
 3. Usługi informacyjne w bibliotekach cyfrowych a potrzeby informacyjne użytkowników
  • Rodzaje usług informacyjnych
   • Wyszukiwawcze
   • Komunikacyjne
   • Edukacyjne
  • Tryb oferowanych usług informacyjnych
   • Samoobsługa
   • Wsparcie bibliotekarza
   • Edukacja informacyjna użytkowników
 4. Przegląd wybranych bibliotek cyfrowych w kraju i za granicą pod katem oferty usług informacyjnych.
Anna Tonakiewicz-Kołosowska,
(Biblioteka Główna Politechnika Warszawskiej)
10:50 Wykład: Wykorzystanie mediów społecznościowych w bibliotekach cyfrowych.
 • Web 2.0 a tradycyjne i cyfrowe biblioteki, archiwa oraz muzea
 • Bibliotekarz cyfrowy a biblioteka cyfrowa 2.0
 • Współtworzenie zasobów cyfrowych przez bibliotekarzy i użytkowników
 • Folksonomia, personomia…. możliwości społecznościowej organizacji informacji o dokumentach
 • Biblioteki a archiwizacja zasobów sieci drugiej generacji
 • Mobilność zasobów, urządzeń oraz aplikacji a działalność cyfrowych bibliotek
dr Grzegorz Gmiterek,
(Katedra Bibliografii i Dokumentacji, Uniwersytet Warszawski)
11:30 Wykład: Doskonalenie jakości informacji (działania, techniki i narzędzia) w bibliotekach cyfrowych.
 • Pojęcie jakości informacji. Specyfika jakości informacji w internetowym systemie informacyjnym (bibliotece cyfrowej).
 • Doskonalenie jakości informacji w bibliotece cyfrowej jako etap procesu zarządzania jakością informacji; podstawowe modele: model R. Wanga, model M. Epplera
 • Zasady doskonalenia jakości informacji: zasada integracji, walidacji, kontekstualizacji oraz aktywacji.
 • Działania i narzędzia doskonalące jakość informacji w bibliotekach cyfrowych jako przykłady wykorzystania zasad integracji, walidacji, kontekstualizacji oraz aktywacji.
 • Możliwości automatyzacji pomiaru jakości informacji w bibliotekach cyfrowych dla celów jej doskonalenia. Wykorzystanie programów do analizowania stron WWW oraz monitorowania ruchu na stronie.
Prof. dr hab. Adam Czerwiński,
(Uniwersytet Opolski)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Aspekty prawne zastosowań nowych technologii w bibliotekach cyfrowych: e-booki, audio-booki, płyty CD i DVD
 • Prawo autorskie w bibliotece cyfrowej: autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, licencje, dozwolony użytek, integralność utworów.
 • Nowe technologie: e-book, audio-book, CD i DVD – definicje, rodzaje nośników, prawo a technika.
 • Nowe pojęcia w kontekście bibliotek cyfrowych: downloading, uploading, terminale systemu informatycznego, sieć wewnętrzna, digitalizacja.
 • Zasady i warunki wykorzystania nowych technologii w e-bibliotekach (sporządzanie egzemplarzy, zbiory: udostępnianie, rozpowszechnianie, komercyjny i niekomercyjny użytek).
 • Pola eksploatacji (sposobu korzystania z utworu) w kontekście nowych technologii.
 • Rozpowszechnianie zbiorów w bibliotece cyfrowej a problematyka autorskich praw pokrewnych (pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne).
Piotr Łada,
(adwokat, kulturoznawca)
13:30 Wykład: Zmiany w prawie autorskim a problematyka funkcjonowania bibliotek cyfrowych.
 • Prawo autorskie a działalność bibliotek cyfrowych
 • Digitalizacja i tworzenie zasobów cyfrowych w kontekście ochrony prawnoautorskiej
 • Dozwolony użytek przysługujący bibliotekom w świetle art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zakres przedmiotowy uprawnień, zwielokrotnianie, udostępnianie na terminalach, dopuszczalne cele dozwolonego użytku)
dr Zofia Zawadzka,
(adwokat)
14:15 Wykład: Biały wywiad a biblioteki cyfrowe:
 • wyszukiwarki dedykowane do zasobów naukowych;
 • biblioteki cyfrowe (polskie i zagraniczne) jako źródła białego wywiadu
  • Marazm zdobywania wiedzy
  • Dostęp do zasobów naukowych: frontowymi drzwiami i oknem
 • wyszukiwarki
 • repozytoria
 • biblioteki
  • Biały wywiad 'idzie' do biblioteki.
Justyna Trzeciakowska,
(redaktor portalu Rynek Informacji i współwłaścicielka agencji Infobrokerska.pl)

15:00 Zakończenie seminarium

Adam Czerwiński

Dr hab. inż. Adam Czerwiński jest profesorem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego gdzie od 2007 roku kieruje Zakładem Ekonomiki Informacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów zaliczanych do ekonomiki informacji. Główne kierunki badań dotyczą ewolucji rynków informacji we współczesnej gospodarce oraz jakości informacji w systemach informacyjnych. Jest autorem 60 publikacji, w tym książek: Przemiany na rynkach informacji; Wybrane problemy polskich rynków oprogramowania w latach 1994-1998 jako rynków informacji; Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW (współautor).

Grzegorz Gmiterek

Doktor bibliologii i informatologii, jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego oraz współautor wydanej w 2017 roku książki Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece (wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej w konkursie ACADEMIA).

Piotr Łada

Jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy.
Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.
Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.
Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).
Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.

Anna Tonakiewicz-Kołosowska

Bibliotekarz na stanowisku nauczyciela akademickiego. Od 1994 roku związana z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej, wieloletni a kierowniczka Oddziału Informacji Naukowej, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej PW.
Główny obszar działań zawodowych to organizowanie dostępu do zasobów informacyjnych 
w szczególności zasobów elektronicznych i wszystko co jest związane z ich udostępnianiem
 i promocją. Nadzór nad podnoszeniem jakości i efektywności narzędzi wyszukiwawczych.
Główną sferą zainteresowań i specjalizacji jest edukacja informacyjna i kształcenie kompetencji informacyjnych studentów, pracowników uczelni i bibliotekarzy. Drugą specjalizacją, którą ciągle rozwija i promuje w Uczelni jest ochrona własności intelektualnej ze szczególnym nastawieniem na informację patentowa.
Jest autorką i współautorką wielu publikacji oraz wystąpień na konferencjach zagranicznych ogólnopolskich oraz na seminariach środowiskowych. Inicjatorka i współorganizatorka kilku seminariów środowiskowych grupy bibliotek PolBiT.

Justyna Trzeciakowska

Trener OSINT, broker informacji, specjalista pozyskiwania informacji biznesowej. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla sektora medycznego, przemysłowego, innowacyjnego i FMCG. Współwłaścicielka agencji Infobrokerska.pl, wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji i prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Rynku Informacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Zofia Zawadzka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Jest adwokatem, wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. W okresie od lutego 2011 roku do września 2014 roku pracowała w charakterze asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego.