szkolenie

24
stycznia
2018

JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNES PLAN ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

koordynator: Iwona Brokowska Duda

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Opracowywania biznes planu
  • Zarządzania finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym
  • Zarządzania płynnością finansową
  • Zarządzania kapitałem obrotowym, w tym zarządzania zapasami, należnościami zobowiązaniami bieżącymi oraz zarządzania środkami pieniężnymi
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  • Analizy ekonomiczno-finansowej

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się opracowywaniem analiz i oceną wskaźników finansowych

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami dokonywania analiz, ocen finansowych.

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych: wykładów, prezentacji, dyskusji grupy, analizy przypadków, ćwiczeń – warsztatów w podgrupach. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Program:

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Historia oraz obecna pozycja przedsiębiorstwa
  • Istniejąca lub nowa misja przedsiębiorstwa
  • Cele krótkookresowe
  • Cele długookresowe
  • Zarząd
  • Forma prawna
  • Profesjonalni konsultanci
 2. Produkty lub usługi
  • Opis
  • Gotowość wejścia na rynek
  • Zastosowania
  • Prawa własności
  • Porównanie z produktami konkurencji
  • Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne
  • Potencjalne udoskonalenia/rozwój produktu
  • Źródła zaopatrzenia (nie dotyczy firm produkujących lub montujących)
 3. Rynek oraz konkurencja
  • Charakterystyka nabywców
  • Potrzeby nabywców oraz oferowane im korzyści
  • Segmentacja rynku
  • Kryteria postępowania nabywcy
  • Rynek, jego rozmiar i wzrost
  • Prognozy rynkowe
  • Konkurencja
 4. Strategia przedsiębiorstwa
  • Polityka cenowa
  • Plan promocji
  • Wybór lokalizacji oraz lokalu
  • Kanały zbytu
  • Przewidywane podwyżki
  • Reakcja konkurencji
  • Planowanie udziału na rynku
  • Wpływ czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych oraz prawnych na strategię
 5. Sprzedaż
  • Bieżące metody sprzedaży
  • Proponowane metody sprzedaży
  • Organizacja działu sprzedaży
  • Sprzedaż „domowa”
 6. Wytwarzanie
  • Produkować czy kupować
  • Proces wytwarzania
  • Niezbędne budynki
  • Wyposażenie oraz maszyny
  • Ograniczenia produkcyjne oraz możliwości wzrostu produkcji
  • Prace projektowe
  • Plany kontroli jakości
  • Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu
  • Główne źródła zaopatrzenia w materiały i surowce
 7. Prognozy oraz dane finansowe
  • Podsumowanie wskaźników sprawności firmy, stopa zwrotu z inwestycji
  • Prognozy sprzedaży
  • Założenia do planów finansowych
  • Rachunek wyników (zysków i strat)
  • Zestawienie przepływu pieniędzy (cash flow)
  • Bilans
  • Analiza punktu opłacalności (break even point)
  • Analiza wrażliwości
 8. Potrzeby finansowe
  • Streszczenie najważniejszych działań poprzedzających finansowanie
  • Dotychczasowi udziałowcy, pożyczki obecnie do spłacenia
  • Harmonogram potrzebnych funduszy
  • Wykorzystanie zysków
  • Prace nad ofertą
  • Przewidywanie polityki bankowej
  • Sposoby wyzbycia się udziałów przez inwestorów
 9. Kontrola działalności
  • Kontrola finansowa
  • Kontrola sprzedaży i marketingu
  • Kontrola produkcji
  • Inne rodzaje kontroli
 10. Załączniki
  • Życiorysy członków zarządu
  • Nazwiska oraz informacje o profesjonalnych konsultantach
  • Dane techniczne oraz projekty techniczne
  • Szczegóły patentowe, dane o prawach autorskich, ochronie wzoru użytkowego
  • Dane dotyczące biegłych księgowych
  • Analizy konsultantów lub inne dane na temat produktu, rynku, itp.
  • Dane o posiadanych zamówieniach
  • Szczegółowe metody badań marketingowych z wnioskami
  • Schemat struktury organizacyjnej
 11. Podsumowanie szkolenia

Benedykt Bryłka

Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych. Jako konsultant biznesowy doradza podmiotom gospodarczym w zakresie finansów i zarządzania. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów.
W dorobku naukowym ma na koncie kilkanaście artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi w transakcjach krajowych i międzynarodowych”, „Prognozowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa”, czy „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”).