szkolenie on-line

22
czerwca
2022

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W MONITORINGU WIZYJNYM W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Z przetwarzaniem danych osobowych w systemach monitoringu wizyjnego wiążą się wiele wyzwań prawnych, organizacyjnych i technicznych. Kamery monitoringu wizyjnego są już powszechnie stosowane w miejscach publicznych, zakładach pracy, także w placówkach medycznych. W nagraniach gromadzone są dane pacjentów, personelu medycznego i innych osób. Z okoliczności tych wynika konieczność sprostowania obowiązkom prawnym ciążących na administratorach i podmiotach przetwarzających, w tym konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji praw podmiotów danych.

Szkolenie/warsztaty ma na celu wskazanie w przystępny i praktyczny sposób najważniejszych aspektów wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych w monitoringu wizyjnym, wynikających z przepisów nie tylko RODO, ale i innych szczegółowych (sektorowych) regulacji prawnych.

Szkolenie jest adresowane do osób zaangażowanych co najmniej częściowo bądź odpowiedzialnych za kwestie związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w placówkach medycznych, tj. m.in.:

 • kierownictwa szpitali i innych placówek medycznych,
 • inspektorów ochrony danych w placówkach medycznych,
 • radców prawnych zatrudnionych w placówkach medycznych bądź specjalizujących się w sprawach medycznych,
 • pracowników pionów technicznych związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego (np. zabezpieczenia technicznego),
 • lekarzy wykorzystujących monitoring wizyjnych w swoich gabinetach lekarskich,
 • organizacji praw pacjentów bądź instytucji ochrony praw pacjenta.

Program prowadzi: Mirosław Wróblewski

Czas trwania szkolenia od godz. 9.30 do ok. 14.00

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w monitoringu wizyjnym w świetle RODO
  • Ocena skutków dla ochrony danych w kontekście monitoringu wizyjnego
  • Legalność przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym
  • Zasada minimalizacji określona w RODO a przetwarzanie danych w monitoringi wizyjnym
  • Przetwarzanie danych osobowych w monitoringu wizyjnym w kontekście orzecznictwa TSUE i ETPC
  • Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym
  • Prawa osób, których dane dotyczą – specyfika monitoringu wizyjnego
 2. Monitoring wizyjny w placówkach sektora ochrony zdrowia
  • Regulacje szczególne dotyczące monitoringu wizyjnego w sektorze ochrony zdrowia
  • Poszanowanie intymności i prywatności pacjenta
  • Konsekwencje naruszenia praw pacjenta w kontekście monitoringu wizyjnego – roszczenia
  • Nagrania z monitoringu wizyjnego jako dowód w postępowaniach o błędy medyczne
  • Zasada rozliczalności a monitoring wizyjny w sektorze ochrony zdrowia (m.in. dokumentacja placówek medycznych)
  • Monitoring wizyjny personelu medycznego

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.
Jest autorem bądź redaktorem 75 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. W latach 2019-2022 członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) z siedzibą w Brukseli, od kwietnia 2022 r. wybrany na drugą kadencję. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy.
Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka (m.in. projektów finansowych przez Komisję Europejską). W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję Junior Project Leader w twinngowym projekcie UE – Wzmocnienie instytucji Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.