seminarium on-line

8
grudnia
2022

PRACA ZDALNA – AKTUALNE REGULACJE I PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

165 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Uczestnicy szkolenia poznają aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące pracy zdalnej, a także planowane zmiany w tej materii – dzięki czemu będą w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem się do nich przygotować.
Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu pracy zdalnej, które mogą wpłynąć na bieżącą sytuację w zakładzie pracy. W trakcie szkolenia zostaną pokazane możliwości wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza z perspektywy trwającej pandemii koronawirusa. Uczestnik będzie miał możliwość poznania najbardziej przydatnych i najczęściej stosowanych w praktyce rozwiązań pozwalających na oszczędności kosztowe, uelastycznienie organizacji pracy oraz dostosowanie zasad pracy zdalnej w swoim zakładzie pracy do obowiązujących przepisów prawnych.
Na koniec szkolenia Prowadzący odpowie na wszystkie pytania uczestników związane z tematem.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, działów HR, a także pracowników.

Szkolenie prowadzi: dr Małgorzata Mędrala, doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych

Czas trwania szkolenia: od 10:00 do ok. 15:00

 1. Pojęcie pracy zdalnej:
  • rozwój zjawiska pracy zdalnej,
  • wady i zalety pracy zdalnej,
  • różnice pomiędzy pracą zdalną, telepracą oraz home office – dotychczasowy stan prawny i planowane zmiany.
 2. Polecenie pracy zdalnej – regulacje covidowe:
  • tryb wydawania,
  • dopuszczalność pracy zdalnej,
  • możliwość odmowy pracy zdalnej,
  • wybór pracowników do pracy zdalnej – możliwość dyskryminacji,
  • praca zdalna na kwarantannie i w izolacji.
 3. Definicja pracy zdalnej w świetle planowanych zmian do kodeksu pracy:
  • formy pracy zdalnej,
  • przymusowość i dobrowolność pracy zdalnej,
  • roszczenie o pracę zdalną,
  • polecenie pracy zdalnej („siła wyższa”).
 4. Miejsce pracy zdalnej:
  • określenie miejsca pracy zdalnej,
  • podporządkowanie pracownika,
  • transgraniczne aspekty świadczenia pracy zdalnej,
  • praca zdalna a podróże służbowe.
 5. Narzędzia i sprzęt pracownika zdalnego:
  • zapewnienie narzędzi pracy,
  • odpowiedzialność za sprzęt i narzędzia pracy,
  • koszty pracy zdalnej, z uwzględnieniem aspektów podatkowych (zwrot kosztów, ryczałt, ekwiwalent).
 6. Bhp przy pracy zdalnej:
  • wyłączenie niektórych obowiązków pracodawcy i praw pracownika,
  • zakaz wykonywania niektórych prac w warunkach pracy zdalnej,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • organizacja stanowiska pracy,
  • kontrola pracodawcy w zakresie bhp.
 7. Wypadek przy pracy pracownika zdalnego.
 8. Regulamin pracy zdalnej – jak sporządzić dopasowany do potrzeb danego rodzaju pracy?
  • rola dialogu społecznego,
  • treść regulaminu – na jakie elementy należy zwrócić uwagę.
 9. Czas pracy a praca zdalna:
  • dopasowanie najbardziej odpowiedniego systemu czasu pracy,
  • zadaniowy system czasu pracy,
  • work-life balance,
  • prawo do bycia off-line.
 10. Ochrona danych osobowych oraz informacji poufnych przy pracy zdalnej:
  • zabezpieczenia prawne i organizacyjne,
  • procedury ochrony danych osobowych,
  • monitoring pracy zdalnej,
  • kontrola pracownika zdalnego.
 11. Zagadnienia z zakresu dyskryminacji i wykluczenia społecznego przy pracy zdalnej.
 12. Praca zdalna osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Małgorzata Mędrala

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, w swojej pracy zawodowej współpracowała z największymi kancelariami krakowskimi, obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015.
Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym współautorka i redaktorka najnowszej monografii pt. „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” , Warszawa 2021.
Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Termin i Miejsce

Termin:
8 grudnia 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 25 listopada
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 26 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 1 grudnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.