szkolenie on-line

10
listopada
2022

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS)

137 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej przetwarza się ogromne ilości danych osobowych. Przetwarzanie to jest udziałem wielu różnych podmiotów, posiadających różnych status na gruncie przepisów RODO, a w związku z tym wiele obowiązków, których niewykonanie jest obarczone sankcjami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi. Projektu unijne charakteryzują się dużym stopniem formalizmu i koniecznością wykazywania zgodności z prawem oraz zawartymi umowami na każdym etapie realizacji. Dotyczy to także obszaru ochrony danych osobowych, który jest jednym z tych, które mogą podlegać kontroli. Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z praktycznymi kwestiami, dotyczącymi ochrony danych osobowych w projektach finansowanych z funduszy UE, w tym w zakresie dokumentowania procesów przetwarzania przez uczestników systemu finansowania zadań z udziałem środków z UE.

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych stosowania RODO na poszczególnych etapach realizacji projektu unijnego. W efekcie odbytego szkolenia uczestnik szkolenia będzie zaznajomiony z podstawami przetwarzania danych podczas realizacji projektów unijnych. Uczestnik szkolenia będzie miał wiedzę na temat zakresu przetwarzania danych osobowych w projektach, podstaw przekazywania danych podmiotom zewnętrznym oraz obowiązków wynikających z relacji z podmiotem danych.

Efekty szkolenia to:

 • poznanie podstaw legalności przetwarzania danych w projektach unijnych,
 • poznanianie zasad rozliczalności wynikających z przepisów RODO,
 • poznanie zasad wymiany danych w toku projektu,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących ustalania przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, konstruowania klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz obsługi żądań osób, których dane dotyczą i realizacji ich praw

Adresaci: beneficjenci programów unijnych i osoby obsługujące beneficjentów, inspektorzy ochrony danych specjaliści ds. ochrony danych i specjaliści ds. programów unijnych

Szkolenie przeprowadzą:
dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką ponad 150 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym najobszerniejszej monografii za zakresu prawa informacyjnego – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, Wolters Kluwer 2022 oraz pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

mec. Magdalena Czaplińska jest radcą prawnym i partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.
Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 13:00

 • Podstawy prawne realizacji projektów unijnych na tle przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Osoba, której dane dotyczą, administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający – kto jest kim w przypadku ochrony danych osobowych w projektów unijnych z uwzględnieniem ról w przypadku instytucji i Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Struktura organizacyjna podmiotów realizujących projekty i jej konsekwencje prawne dla ochrony danych.
 • Ogłoszenie o konkursie, nabór wniosków o dofinansowanie, regulaminy i inne dokumenty a RODO.
 • Umowa o dofinansowanie – skutki prawne dla ochrony danych w przypadku Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Udostępnianie a powierzenie przetwarzania danych osobowych w projektach.
 • Dane osobowe w kontroli.
 • Zadnia IOD w toku realizacji projektów unijnych.

Termin i Miejsce

Termin:
10 listopada 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 28 października
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 29 października

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 3 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.