szkolenie on-line

15
listopada
2022

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

142 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
 • koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
 • prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Szkolenie poprowadzi Michał Barta prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 15.00

Big picture umów na usługi IT - jak to dziś wygląda?
Przygotowanie do negocjacji - kwestie, które należy przemyśleć i sprawdzić

 • software i prawa autorskie
 • infrastruktura IT
 • informacje i dane, w tym dane osobowe
Po co prawnikowi ITIL?
Umowy na usługi serwisowe i utrzymanie oprogramowania
 • Charakter prawny umowy i co z tego wynika dla „biznesu”
 • Zakres usług – jak go opisać? jak nim potem zarządzać?
  1. gotowość do świadczenia vs świadczenie usług
  2. stałość vs elastyczność zakresu usług
  3. jednostronna vs dwustronna zmiana zakresu
  4. klauzule „awaryjne” na wypadek nadzwyczajnej zmiany okoliczności
 • Wynagrodzenie – częstsze i nieco rzadsze modele kontraktowe (przykłady)
 • Odpowiedzialność wykonawcy – prawo i praktyka kontraktowa
  1. jak mierzyć (i rozliczać) jakość - SLA, KPI
  2. zasady i zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie umowy
  3. kary umowne, obniżki wynagrodzenia – przykłady modeli kontraktowych
  4. odpowiedzialność za usługi a odpowiedzialność za inne zobowiązania
  5. roszczenia osób trzecich – wady prawne, indemnifikacja
  6. siła wyższa – kiedy można się na nią powołać i co z tego wynika
 • Poufność, dane osobowe – kwestie najważniejsze
 • Prawa autorskie w umowach maintenance
 • Okres obowiązywania umowy, tryb i skutki jej rozwiązania
  1. jak definiować okres obowiązywania umowy i co wynika z takiej decyzji
  2. jak zapewnić elastyczność (zakres, SLA, wynagrodzenie)
  3. wypowiedzenie „sankcyjne” a wypowiedzenie „zwykłe”
  4. status wykonanych „produktów” usług
  5. Exit plan – zakres, wynagrodzenie, odpowiedzialność
Umowy dotyczące tworzenia i rozwoju oprogramowania („mały” i „duży” rozwój IT)
 • Rodzaje umów na IT development
 • Charakter prawny umowy i jego biznesowe implikacje
 • Prawna podstawa korzystania z oprogramowania a możliwości powierzania prac rozwojowych zewnętrznemu dostawcy
  1. Co jest chronione, a co nie jest
  2. Charakter i zakres posiadanych uprawnień (prawa autorskie, licencja, SaaS)
  3. Uprawnienia ustawowe – względnie oraz bezwzględnie obowiązujące
  4. Modyfikacje i rozmów oprogramowania w modelu body-leasing
 • Wykorzystanie elementów na licencjach open source w pracach deweloperskich IT
 • Uwarunkowania prawne powierzenia rozwoju komponentów „własnych”
 • Podwykonawcy, „samozatrudniony” personel
 • Regulacje i rozwiązania w zakresie dokumentacji i dostępu do kodów źródłowych
 • Odbiory – procedury, stosowane modele, znaczenie prawne
 • Rękojmia, gwarancja, serwis…
 • Objecie utrzymaniem rezultatów prac rozwojowych, zasady autoryzacji zmian
 • Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT
Na koniec: inne umowy na usługi IT – kilka przykładów, kilka uwag…

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Termin i Miejsce

Termin:
15 listopada 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 4 listopada
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 5 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 8 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.