szkolenie on-line

23
listopada
2022

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BADAŃ NAUKOWYCH: CO MOŻNA ZROBIĆ, BY KOLEJNA EWALUACJA NIE BUDZIŁA TYLE STRESU?”

150 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tak zwana Konstytucja dla nauki, nie tylko w znacznym stopni zmieniła sposób ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Pozytywne efekty ewaluacji oznaczają nie tylko prestiż, ale pociągają za sobą bardzo ważne konsekwencje: wpływają na podział subwencji, warunkują prawo do nadawania stopni naukowych czy do prowadzenia studiów na określonym profilu i poziomie. To wszystko sprawia, że powodu dobra znajomość rozwiązań dotyczących ewaluacji jakości badań naukowych jest absolutnie kluczowa. A dodatkowo – poznanie rozwiązań pozwalających na podniesienie skuteczności w zdobywaniu wysokopunktowanych publikacji pozwoli na dobrze przygotowanie się do kolejnej ewaluacji.

By nabrać rzeczywistej biegłości w nowych zasadach ewaluacji – w trakcie szkolenia będziemy sprawdzać, jak należy rozumieć i zastosować te zasady w praktyce, zwłaszcza w odniesieniu do publikacji wieloautorskich.

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do 15:00

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Ewaluacja jakości działalności naukowej:
  • Ustawowe podstawy ewaluacji.
  • Rola Komisji Ewaluacji Nauki.
Dalsza część szkolenia będzie prowadzona przede wszystkim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019, poz. 392, z późn. zm.) i będzie pokazywać jego praktyczne konsekwencje:
 1. Dyscypliny naukowe a ewaluacja działalności naukowej w uczelni akademickiej:
  • Znaczenie przypisania do dyscyplin naukowych.
 2. Osoby prowadzące działalność naukową:
  • Wpływ osób niepublikujących na wynik ewaluacji.
  • Raportowanie osób prowadzących działalność naukową.
 3. Rola doktorantów/szkół doktorskich w ewaluacji naukowej.
 4. Rezultaty działalności naukowej.
  • Monografie naukowe:
   • Definicja,
   • znaczenie miejsca opublikowania,
   • wykaz wydawnictw naukowych.
  • Artykuły naukowe:
   • wykaz czasopism i konsekwencje przypisania czasopism do dyscyplin naukowych,
   • punktowanie publikacji wieloautorskich,
   • znaczenie własnych wydawnictw ciągłych.
 5. Recenzowane materiały konferencyjne:
  • podstawy oceny typu peer review wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
  • strategia wyboru kluczowych osiągnięć.
 6. Tworzenie systemu wsparcia dla podnoszenia jakości publikacji naukowych:
  • przygotowanie językowe artykułów do publikacji (rola proof readingu, dostępne opcje obsługi redakcyjnej),
  • przygotowanie aktrakcyjnego monograph proposal (dotyczy przede wszystkim nauk społecznych i humanistycznych),
  • zamawiane numery czasopism (special editions),
  • publikacje dla „zerówkowiczów” (co zrobić z osobami mało aktywnymi).

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Termin i Miejsce

Termin:
23 listopada 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 listopada
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 16 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.