szkolenie on-line

12
października
2022

PRZYGOTOWANIE KIERUNKU DO OCENY POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ: CO I JAK PISAĆ I MÓWIĆ, BY NAJKORZYSTNIEJ SIĘ ZAPREZENTOWAĆ

108 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Ustawowym warunkiem prowadzenia studiów jest okresowe zdobycie pozytywnej akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Zadaniem tej niepozostającej pod bezpośrednim wpływem Ministerstwa Edukacji i Nauki instytucji jest dbanie o wysoki poziom kształcenia oferowanego przez polskie uczelnie. Choć sam proces akredytacyjny wygląda na mocno skomplikowany i trudny, to właściwe przygotowanie się uczelni (i ocenianego kierunku) może pozwolić na zdecydowane zmniejszenie niepotrzebnego stresu. Celem praktycznym szkolenia jest prześledzenie wszystkich niezbędnych działań, jakie musi podjąć uczelnia, by uzyskać pozytywną ocenę PKA.

W trakcie szkolenia omówionych zostanie wszystkich dziesięć kryteriów oceny programowej, by wskazać, jak najlepiej przygotować się do procedury akredytacyjnej.

Ze względu na specyfikę poszczególnych uczelni, na zakończenie szkolenia przewidzianych jest 30 minut, by móc odpowiedzieć na konkretne, szczegółowe pytania i wątpliwości uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 15:00

W ramach proponowanego szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

 1. Przepisy prawa związane z akredytacją:
  • warunki prowadzenia studiów na profilu ogólnoakademickim i praktycznym
  • wymagania dotyczące organizacji programu studiów
  • Polska Rama Kwalifikacji i jej wpływ na programy studiów
  • podstawy działań akredytacyjnych PKA
 2. Kryteria oceny programowej
  • rozporządzenie MEiN (Rozporządzenie w sprawie studiów)
  • kryteria szczegółowe PKA
  • Europejskie Standardy i Wskazówki (European Standards and Guidelines)
  • wskaźniki spełnienia standardów według Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • warunki uzyskania oceny:
   • pozytywnej
   • pozytywnej skróconej
   • negatywnej
 3. Przygotowanie uczelni do wizytacji
  • raport samooceny
  • kryteria opisu prowadzone kierunku studiów w raporcie samooceny (każde kryterium zostanie omówione osobno)
  • sposoby dokumentowania działań przez uczelnie
  • częste błędy popełniane przy przygotowywaniu raportu samooceny
 4. Wizytacja i dalej
  • co uczelnia musi przygotować i udostępnić w czasie wizytacji
  • hospitacja zajęć
  • spotkania z:
   • kadrą
   • studentami
   • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego
  • odpowiedź na raport zespołu oceniającego
  • procedura odwoławcza

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Termin i Miejsce

Termin:
12 października 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 30 września
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 1 października

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 5 października 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.