seminarium on-line

6
września
2022

Seminarium OD PAPIERU DO EZD - ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie

72 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Seminarium prowadzić będą eksperci z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędach i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w obszarze e-administracji. Trenerzy na co dzień udzielają wparcia jednostkom wdrażającym system klasy EZD, są autorami wielu publikacji z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej.

Do udziału zapraszamy:

 • kadrę kierowniczą;
 • członków zespołów projektowych wdrażających systemy zarządzania dokumentacją;
 • koordynatorów czynności kancelaryjnych;
 • archiwistów i zarządców dokumentacją;
 • pracowników jednostek pracujących w systemach EZD.
Czas trwania szkolenia od 9:00 do ok. 14.30
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 • Wprowadzenie do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Otoczenie prawne;
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, a system tradycyjny/ różnice i podobieństwa;
 • Podstawowy sposób dokumentowania spraw i zarządzanie wyjątkami;
 • Zarządzanie składami chronologicznymi i składami informatycznych nośników danych;
Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
 • Rekomendowane etapy wdrożenia;
 • Inwentaryzacja JRWA pod kątem wskazania wyjątków;
 • Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych;
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych;
 • Przygotowanie projektu Instrukcji Kancelaryjnej
 • Weryfikacja prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD;
 • O czym należy pamiętać podczas wdrożenia, czyli dobre praktyki w dziedzinie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej;
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD
 • Jak zarchiwizować sprawę elektroniczną;
 • Jak zarchiwizować składy;
  1. weryfikacja kompletności dokumentów
  2. wygenerowanie protokołów i fizyczne przekazanie zasobu
 • Przejęcie przez archiwum zakładowe nadzoru nad dokumentacją w postaci elektronicznej
  1. weryfikacja kompletności metadanych i prawidłowości stosowanego nazewnictwa akt sprawy,
  2. weryfikacja "przejętej" dokumentacji przez archiwum zakładowe.
Dorota Szymańska
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
Pytania i odpowiedzi

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W latach 2000- 2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku.
W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami.

Dorota Szymańska

Pracownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 10 lat pracownik administracji rządowej. Na co dzień opiniuje projekty dokumentacji wdrożeniowej, wprowadzanej w instytucjach administracji publicznej różnego szczebla. Udziela wsparcia w zakresie organizacyjnym i merytorycznym w pracach wdrożeniowych systemu EZD PUW.

Termin i Miejsce

Termin:
6 września 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 26 sierpnia
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 27 sierpnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 30 sierpnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.