szkolenie on-line

3
sierpnia
2022

NADAWANIE STOPNIA NAUKOWEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ: W CZYM TKWIĄ PROBLEMY? I CO MOŻNA USPRAWNIĆ?

38 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmieniła system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych oraz występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostało precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nałożyło na uczelnie oraz jednostki prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Warto od razu zauważyć, że powołanie szkół doktorskich i zupełnie nowa procedura nadawania stopnia doktora powoduje zniknięcie dawnej procedury otwierania przewodu doktorskiego.
Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakimi stoi uczelnia wobec wprowadzonych zmian. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia przez jednostki procedur nadawania stopni naukowych oraz zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) jasno określa, że wszystkie procedury awansu akademickiego wszczynane po 1 października 2019 roku muszą być prowadzone już na nowych zasadach. Natomiast procedury wszczęte na starych zasadach muszą się zakończyć do dnia 31 grudnia 2021 roku, w innym wypadku „niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się” (art. 179. ust. 4). Oczywiście, pandemia COVID-19 wpłynęła na te przepisy i ostatecznie wydłużony został termin, do którego musiały zakończyć się procedury nadawania stopni naukowych (doktorat i habilitacja) czy tytułu naukowego (profesura). Co więcej, Sejm pracuje nad kolejną nowelizacją, która jeszcze bardziej przesunie termin ostatecznego zamknięcia dawnych procedur.
Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia tak procedury nadawania stopni, jak i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 15:00

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Zasady, tryb i warunki przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora
  • ustawowe określenie wymagań stawianych rozprawom doktorskim oraz tryb przygotowania i składania prac doktorskich
   • istota pracy doktorskiej jako osiągnięcia naukowego
   • wymagania stawiane promotorowi i recenzentom
   • warunki nadania stopnia doktora w dyscyplinie oraz/lub dziedzinie
   • sposoby określania i realizowania indywidualnego planu badawczego
   • rola oceny śródokresowej
   • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
   • wymagania formalne w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora:
    • niezbędne informacje w systemie POL-on
    • sprawdzenie w systemie antyplagiatowym
    • zadania uczelni w zakresie dostępu do informacji publicznej (BIP)
  • niezbędne regulacje wewnętrzne w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
   • powoływanie komisji dla przeprowadzenie postępowania
   • egzaminy doktorskie (zgodnie z 8. poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji)
   • dodatkowe wymagania możliwe do określenia przez uczelnię
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora
   • procedura odwoławcza
 2. Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  • ustawowe określenie wymagań stawianych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
   • definicja osiągnięcia naukowego
   • procedura wszczyna postępowania
   • wymagania stawiane recenzentom
   • warunki nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie oraz dyscyplinie
    • kolokwium habilitacyjne
  • rola uczelni w procedurze nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; regulacje wewnętrzne
   • definiowanie wymagań stawianych osiągnięciu naukowemu oraz kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego
   • wyznaczanie komisji habilitacyjnej
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora habilitowanego
   • miejsce RDN w procesie wszczynania procedury
   • rola RDN w procesie wyznaczania składu komisji habilitacyjnej
   • rola RDN w procedurze odwoławczej
 3. Konsekwencje wycofania wniosków o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego
 4. Zawieranie umów z recenzentami/członkami komisji
  • terminowość przygotowywanie recenzji
 5. Procedura nadawania tytułu naukowego
  • ustawowe wymagania dotyczące wniosku o tytuł naukowy
   • osiągnięcia kandydata
  • działania RDN w procedurze nadawania tytułu naukowego
   • odmowa wszczęcia postępowania i procedura odwoławcza

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Termin i Miejsce

Termin:
3 sierpnia 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 22 lipca
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 23 lipca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 27 lipca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.