szkolenie on-line

2
sierpnia
2022

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD)

37 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Szkolenie poprowadzi: Roman Stempel, dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Czas trwania szkolenia: od 10:00 do ok. 14:00

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  • Dokument elektroniczny
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
  • Dokumentacja tworząca akta spraw i nietworząca akta spraw
  • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
   • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną.
   • przesyłki na nośniku papierowym.
   • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych.
   • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
 3. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
  • Pojęcia i ważne terminy.
  • Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
  • Koordynator czynności kancelaryjnych - zadania w EZD.
  • Interoperacyjność znaku sprawy.
  • Akta sprawy w EZD.
 4. Czynności kancelaryjne w systemie EZD
  • Zadania punktów kancelaryjnych.
   • otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki.
   • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.
   • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki.
   • wprowadzanie meta danych.
   • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.
   • prowadzenie składu informatycznych nośników danych.
   • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
   • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
   • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
  • Zadania kierowników komórek organizacyjnych.
   • dekretacja pisma – wyjątki.
   • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa).
   • podpisanie pisma podpisem elektronicznym.
   • podpisanie pisma podpisem odręcznym.
  • Zadania prowadzących sprawy.
   • zakładanie spraw.
   • uzupełnianie metadanych.
   • prowadzenie kompletnych akt sprawy.
   • sporządzanie projektów pism.
   • dokonywanie akceptacji.
 5. Korespondencja wewnętrzna w EZD
  • Udostępnianie pism
  • Przekazywanie pism
 6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD
 7. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.
  • Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
  • Lokal archiwum zakładowego (składnicy akt).
  • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt).
  • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
  • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (składnicy akt).
  • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego (składnicy akt).
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.
Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Termin i Miejsce

Termin:
2 sierpnia 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 22 lipca
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 23 lipca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 26 lipca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.