szkolenie on-line

30
czerwca
2022

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

4 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Szkolenie adresowane jest do podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność wydawniczą dotyczącą utworów słownych (literackich), plastycznych, graficznych, utworów zbiorowych, zarówno w formie tradycyjnej, jak też elektronicznej. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników (wydawcy, redaktorzy, osoby zajmujące się reklamą, promocją lub podpisywaniem umów) praktycznej i rzetelnej wiedzy w zakresie problematyki prawnoautorskiej działalności wydawniczej.

Szkolenie poprowadzi: adwokat Piotr Łada - Senior Associate w kancelarii Eversheds Sutherland

Czas trwania szkolenia do godz. 10:00 do ok.15

Podstawy prawa autorskiego - źródła prawa; właściwość prawa/właściwość sądu; pojęcie utworu (utwory słowne, fotograficzne, plastyczne); utwory pracownicze a współpraca w oparciu o umowy prawa cywilnego; autorskie prawa majątkowe (czas trwania, pola eksploatacji); autorskie prawa osobiste (autorstwo, integralność utworu, redakcja); problematyka praw zależnych (adaptacje, kontynuacje, zmiany w publikacji, rozszerzenia, aktualizacje); odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych; wykorzystanie korespondencji lub wizerunku osób a dobra osobiste; ochrona dobrego imienia i dorobku twórczego; publikowanie prywatnej korespondencji, listów, dzienników.

Umowy wydawnicze - umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe; umowa wydawnicza oparta o licencję; umowa wydawnicza oparta o przeniesienie autorskich praw majątkowych; istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, egzemplarze autorskie, pola eksploatacji, pierwszeństwo publikacji); umowa wydawnicza a problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania); umowy licencyjne (pola eksploatacji, terytorium, licencja wyłączna i niewyłączna, wygaśnięcie licencji); egzemplarze autorskie; wprowadzenie do obrotu; wyczerpanie prawa.

Utwory wykorzystywane w działalności wydawniczej - problematyka wydawnicza utworów literackich, wizualnych (m.in. utwory plastyczne, grafiki, fotografie, ryciny), naukowych, publicystycznych, utwory audiowizualne; pierwsze wydania; wydania krytyczne; utwory audialne; reprodukcje dzieł sztuki i utworów plastycznych w ramach wydawnictw; problematyka prawnoautorska tzw. dzieł dawnych (m.in. relacje pomiędzy ustawą z 1952 roku a 1994 roku).

Dozwolony użytek utworów chronionych a działalność wydawnicza – korzystanie z utworów i ich egzemplarzy dla celów reklamy publicznej i sprzedaży (m.in. w katalogach, materiałach promocyjnych, inne formy udostępniania); dozwolony użytek utworów osieroconych opublikowanych w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach publikacji drukiem; dozwolony użytek w zakresie niektórych sposobów korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym opublikowanych w książkach, dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem; nowelizacja prawa autorskiego.

Wizerunek - ochrona wizerunku osoby utrwalonej na fotografii (pojęcie wizerunku, wymóg zgody i jej forma, brak konieczności uzyskania zgody - osoby powszechnie znane, wydarzenia, eventy, ryzyka i roszczenia, regulaminy wydarzeń, wizerunek osób historycznych i zmarłych); wizerunek w publikacjach, w tym w ramach tzw. fotografii dawnej; wizerunek autora

Piotr Łada

Jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy.
Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.
Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.
Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).
Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.

Termin i Miejsce

Termin:
30 czerwca 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 23 czerwca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.