seminarium on-line

30
czerwca
2022

EKONOMIKA POMNIKA CZYLI JAK MAKSYMALIZOWAĆ KORZYŚCI Z DECYZJI O JEGO WZNIESIENIU - KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELI INTERESU SPOŁECZNEGO

4 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Niniejsza propozycja szkoleniowa ma charakter unikatowy, bowiem jak dotąd, żadna instytucja edukacyjna nie oferowała takiego programu. Jego powstanie podyktowała obserwacja zdarzeń towarzyszących powstawaniu pomników, zarówno w Polsce jak i za granicą. Wszędzie mają miejsce zdarzenia, komunikowane medialnie, które wskazują na to, że czynniki odpowiedzialne za powstanie pomnika, podejmują ułomne decyzje, odbijające się negatywnie na procesie jego budowy i późniejszej eksploatacji. Ich uniknięcie lub zminimalizowanie ich skutków staje się możliwe dzięki zastosowaniu zracjonalizowanego podejścia do procesu budowy pomnika.

Szkolenie ma na celu dostarczeniu odpowiedniej wiedzy oraz skutecznych metod działania osobom uczestniczącym (z racji pełnionych funkcji zawodowych, społecznych lub politycznych) w procesie powstawania pomnika.

Autorski program szkolenia cechuje wysoki walor praktyczny, a przedstawiane zagadnienia merytoryczne ilustrowane są doświadczeniami płynącymi z praktyki krajowej i międzynarodowej. Dobór przykładów studialnych wynika z potrzeby możliwie najszerszego przedstawienia różnorodności wyzwań stojących przed budowniczymi pomników.

Przewiduje się zorganizowanie zajęć na poziomie zaawansowanym w formie warsztatowej dla osób, które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym. Warsztat ma polegać na zasymulowaniu przebiegu procesu wznoszenia pomnika - od idei do jego realizacji - przy wykorzystaniu stworzonych narzędzi analitycznych. Uczestnicy otrzymają możliwość wyboru pomnika spośród dwóch propozycji.

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy etatowi organów administracji samorządowej, zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, pozwoleniami budowlanymi,
 • pracownicy etatowi organów administracji samorządowej, zajmujący się ochroną krajobrazu i gospodarką odpadami,
 • pracownicy służb ochrony zabytków,
 • pracownicy zieleni miejskiej (często mający pomniki pod bieżącą opieką),
 • przedstawiciele czynników społecznych angażujących się w organizowanie komitetów budowy pomników,
 • przedstawiciele władz samorządowych partycypujących w procesie wydawania stosownych uchwał i/lub decyzji administracyjnych,
 • pracownicy samorządowych instytucji kultury zapraszanych do udziału w inicjatywach prowadzących do powstania pomnika
 • kandydaci na autorów projektów pomników.

Szkolenie poprowadzą:
Jacek Dąbrowski,
Andrzej Przybylski,

Czas trwania szkolenia do godz. 9.00 do ok.15:30

 1. Wprowadzenie: dlaczego zajmujemy się pomnikami
  • pomnik z punktu widzenia historii środowiskowej,
  • czynniki wpływu na pomnikowość.
 2. Zasada „4E” czyli cztery strony pomnika: emocjonalna; estetyczna; ekonomiczna; eksploatacyjna.
 3. Kategoryzacja pomników i wynikająca z niej skala skomplikowania procesu stawiania pomnika.
 4. Ramy regulacyjne stawiania pomnika.
 5. Cykl życia pomnika - od poczęcia do śmierci.
 6. Metodyka zracjonalizowania procesu decyzyjnego, który skutkuje powstaniem pomnika:
  • najpowszechniejsze błędy towarzyszące stawianiu pomnika,
  • zastosowanie analizy kosztów i korzyści społecznych.
 7. Przypadki studialne:
  • dziedzictwo przeszłości – upamiętnienie chciane i niechciane:
   • Pomnik hr. Aleksandra Fredry we Wrocławiu (24.10.1897/15.07.1956),
   • Pomnik grunwaldzki w Krakowie (15.07.1910),
   • Kopiec króla Polski i Węgier Władysława Warneńczyka w Warnie (4.08.1935),
   • Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach (1.09.1967),
   • Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Olsztynie (21.02.1954),
   • pomniki seryjne np. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • pomniki pod napięciem:
   • pomnik Jana Matejki na Mokotowie (3.05.1994),
   • pomnik Jana Pawła II (pod św. krzyżem) w Ploermel we Francji (10.12.2006),
   • pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku (21.02.2019),
   • pomnik Edwarda Colston’a – dobroczyńcy Bristolu (7.06.2020),
   • pomnik Generała Roberta E. Lee w Richmond, Virginia, USA (8.09.2021),
   • pomnik księżnej Walii w ogrodzie w Kensington (1.07.2021),
  • dziedzictwo lżejszego kalibru:
   • pomnik Koziołka Matołka z Kornelem Makuszyńskim w Zakopanem (?),
   • pomnik Starszych Panów w Opolu (4.06.2010),
   • pomnik Kargula i Pawlaka w Toruniu (11.02.2006),
   • pomnik Eleonory Rigby w Liverpoolu (3.12.1982),
   • pomnik Korowiewa i Behemota w Moskwie ( 1999-2010).
  • Figury przestrzenne – sztuka współczesna.
 8. Modelowy proces postawienia pomnika na przykładzie pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu.
 9. Katalog narzędzi analitycznych na użytek procesu decyzyjnego.

Jacek Dąbrowski

Absolwent archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacja: konserwacja zabytków archeologicznych); absolwent studiów podyplomowych: „Planowanie i zarządzanie przestrzenią” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, „Archeologia przemysłowa” na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej” oraz „Ochrona dóbr kultury” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor publikacji, opracowań, opinii i ekspertyz z zakresy ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. programów opieki nad zabytkami, wniosków o uznanie za pomnik historii, planu zarządzania miejscem światowego Dziedzictwa UNESCO –„Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego”. W latach 1995–1996 członek polskiej misji prowadzącej prace ekshumacyjne na cmentarzu oficerów polskich w Charkowie. Wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2011–2016 dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w tymże ministerstwie). Wiceprezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH), członek prezydium Polskiego Komitetu ICOMOS, członek Rady Muzeum Diecezji Elbląskiej.

Andrzej Przybylski

Absolwent programu Executive MBA na University of Minnesota, Twins City, USA oraz studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 2010 współpracował z MKiDN przy ocenie skutków ekonomiczno-społecznych projektów dokumentów rządowych. Współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury przy aranżacji finansowania projektów ze źródeł pozabudżetowych. Od roku 2018 prowadzi zajęcia z zarządzania finansowego w instytucjach kultury w ramach podyplomowych studiów pn. Menedżer Kultury w SGH w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu instrumentów analitycznych, służących kwantyfikacji kosztów i korzyści społecznych działalności kulturalnej. Współautor ekspertyz przygotowywanych na zlecenie administracji państwowej różnego szczebla.

Termin i Miejsce

Termin:
30 czerwca 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 23 czerwca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.