szkolenie on-line

23
czerwca
2022

REJESTR UMÓW JAKO NOWY OBOWIĄZEK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. NOWE WYZWANIA DLA ORGANIZACJI I WALKA Z NADUŻYCIAMI W SEKTORZE PUBLICZNYM.

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

W 2020 roku CBA opublikowało wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym oraz wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach. Jednym z narzędzi walki z nadużyciami jest w szczególności tzw. Rejestr umów. W dniu 15 listopada 2021 r. opublikowano Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące wprowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym umów z zakresu zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Państwa z nowymi przepisami, standardami i wymogami w ww. zakresie.

Korzyści
Uczestnicy szkolenia będą w stanie poznać nowe obowiązki i rekomendacje, w tym wytyczne CBA, poszczególne reguły wprowadzania umów do rejestru, zostaną również omówione częste nieprawidłowości związane z tym zakresem. Atutem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień problematycznych i niejasnych, o których mowa w analizowanych przepisach i dokumentach.

Adresaci
Osoby, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów, kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy zajmujący się udzielaniem informacji publicznej

Informacje o prowadzącym
Paulina Ledwoń, radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną kancelarię, od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, procedurami ochrony sygnalistów, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, przygotowuje oceny ryzyka, instrukcje postępowania, regulacje wewnętrzne i procedury prezentowe. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi, a na Uniwersytecie Ekonomicznym wykłada m.in. przedmioty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i korupcją. Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Czas trwania szkolenia od godz. 10.00 do ok. 15.00

Panel I – Obowiązkowy rejestr umów – nowe wyzwanie dla organizacji

 1. Podstawa prawna - ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
 2. Uzasadnienie i cel nowelizacji – prawo dostępu do informacji publicznej.
 3. Obowiązek prowadzenia rejestru umów – rola Ministra Finansów.
 4. Podmioty zobowiązane do wprowadzania umów do rejestru oraz podmioty wyłączone z obowiązku wprowadzania umów do rejestru.
 5. Definicja umowy – problemy interpretacyjne.
 6. Umowy podlegające obowiązkowi wprowadzenia do rejestru oraz umowy wyłączone z obowiązku wprowadzenia do rejestru.
 7. Progi kwotowe.
 8. Od kiedy prowadzony jest rejestr?
 9. Zakres danych podlegających obowiązkowi udostępnienia w rejestrze.
 10. Informacje, które nie powinny być umieszczane w rejestrze.
 11. Dostęp do rejestru umów w kontekście ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.
 12. Forma umowy:
  • forma pisemna,
  • forma dokumentowa,
  • forma elektroniczna,
  • forma szczególna,
  • forma ustna?
 13. Poszczególne rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa sprzedaży etc.).
 14. Umowa a faktura.
 15. Terminy na wprowadzenie danych do rejestru.
 16. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
 17. Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze?
 18. Odpowiedzialność za zamieszczanie danych w rejestrze.
 19. Sankcje za naruszenie obowiązku rzetelnego prowadzenia rejestru.
 20. Jak sprawnie i skutecznie wprowadzić system rejestru umów w organizacji.
Panel II – Jak wykazać staranność w walce z korupcją?
 1. Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami.
 2. Najnowsze standardy antykorupcyjne - wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
 3. Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.
 4. Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji:
  • Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny.
  • Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści.
  • Płatna protekcja – handel wpływami.
  • Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju.
  • Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce.
  • Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji.
 5. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.
 6. Założenia polityki antykorupcyjnej.
 7. Przeciwdziałanie konfliktowi interesów.
 8. Zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w administracji rządowej. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA:
  • Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji.
  • Ocena ryzyka korupcyjnego.
  • Elementy procedury - polityka prezentowa i rejestry korzyści.
  • Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych.
  • Misja służby publicznej i budowanie jej etosu.
  • Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu.
  • Kompetencje i zadania pracowników.
  • Monitorowanie i ocena zgodności.
  • Promowanie prawidłowych postaw zgodnie z kodeksem etyki i budowanie świadomości – szkolenia.
  • Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje.
  • Instytucjonalna kontrola wewnętrzna.
  • Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO.
  • Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy.
 9. Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA dla urzędników:
  • Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji.
  • Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym koniecznie pamiętać - wytyczne CBA.
  • Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych - Informowanie przełożonych o podejrzeniu przestępstwa korupcyjnego.
  • Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych.
  • Zawiadamianie organów ścigania.
  • Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny, ochrona samego siebie, ochrona współpracowników.

Paulina Ledwoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada przedmioty związane z polskim i unijnym system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.