szkolenie on-line

2
czerwca
2022

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BADAŃ NAUKOWYCH: CO MOŻNA ZROBIĆ, BY KOLEJNA EWALUACJA NIE BUDZIŁA TYLE STRESU?”

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tak zwana Konstytucja dla nauki, nie tylko w znacznym stopni zmieniła sposób ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Pozytywne efekty ewaluacji oznaczają nie tylko prestiż, ale pociągają za sobą bardzo ważne konsekwencje: wpływają na podział subwencji, warunkują prawo do nadawania stopni naukowych czy do prowadzenia studiów na określonym profilu i poziomie. To wszystko sprawia, że powodu dobra znajomość rozwiązań dotyczących ewaluacji jakości badań naukowych jest absolutnie kluczowa. A dodatkowo – poznanie rozwiązań pozwalających na podniesienie skuteczności w zdobywaniu wysokopunktowanych publikacji pozwoli na dobrze przygotowanie się do kolejnej ewaluacji.

By nabrać rzeczywistej biegłości w nowych zasadach ewaluacji – w trakcie szkolenia będziemy sprawdzać, jak należy rozumieć i zastosować te zasady w praktyce, zwłaszcza w odniesieniu do publikacji wieloautorskich.

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do 15:00

Program
Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Ewaluacja jakości działalności naukowej:
  • Ustawowe podstawy ewaluacji.
  • Rola Komisji Ewaluacji Nauki.
Dalsza część szkolenia będzie prowadzona przede wszystkim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019, poz. 392, z późn. zm.) i będzie pokazywać jego praktyczne konsekwencje:
 1. Dyscypliny naukowe a ewaluacja działalności naukowej w uczelni akademickiej:
  • Znaczenie przypisania do dyscyplin naukowych.
 2. Osoby prowadzące działalność naukową:
  • Wpływ osób niepublikujących na wynik ewaluacji.
  • Raportowanie osób prowadzących działalność naukową.
 3. Rola doktorantów/szkół doktorskich w ewaluacji naukowej.
 4. Rezultaty działalności naukowej.
  • Monografie naukowe:
   • Definicja,
   • znaczenie miejsca opublikowania,
   • wykaz wydawnictw naukowych.
  • Artykuły naukowe:
   • wykaz czasopism i konsekwencje przypisania czasopism do dyscyplin naukowych,
   • punktowanie publikacji wieloautorskich,
   • znaczenie własnych wydawnictw ciągłych.
 5. Recenzowane materiały konferencyjne:
  • podstawy oceny typu peer review wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
  • strategia wyboru kluczowych osiągnięć.
 6. Tworzenie systemu wsparcia dla podnoszenia jakości publikacji naukowych:
  • przygotowanie językowe artykułów do publikacji (rola proof readingu, dostępne opcje obsługi redakcyjnej),
  • przygotowanie aktrakcyjnego monograph proposal (dotyczy przede wszystkim nauk społecznych i humanistycznych),
  • zamawiane numery czasopism (special editions),
  • publikacje dla „zerówkowiczów” (co zrobić z osobami mało aktywnymi).

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.