szkolenie on-line

7
czerwca
2022

OBOWIĄZKI JST JAKO JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH NA GRUNCIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednostki współpracujące muszą posiadać i wdrożyć obligatoryjną instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu na podstawie art. 83 ustawy. Oferujemy Państwu szkolenie w zakresie obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalny wzór instrukcji postępowania dla jednostki współpracującej, którą musi posiadać każdy organ JST na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Korzyści:
Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

Adresaci:
Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przeciwdziałanie nadużyciom (np. pełnomocnicy ds. zgodności), inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

Prowadząca:
Paulina Ledwoń, radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych.

Czas trwania szkolenia od 10.00 do ok. 15.00

 1. Informacja wprowadzające
  • Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
  • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
  • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
  • Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej
  • Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. – szczególne wymogi dla starostw
  • Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji, forma i treść przekazywanych informacji
 2. JST jako jednostka współpracująca
  • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
  • Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
  • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
 3. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje – omówienie instrukcji krok po kroku
  • Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
  • Elementy składowe instrukcji
  • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
  • Osoby odpowiedzialne w organizacji
  • Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
  • Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
  • Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji
  • Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
  • Rejestr powiadomień
  • Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją
  • Przesłanki wyższego i niższego ryzyka nadużyć

Paulina Ledwoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada przedmioty związane z polskim i unijnym system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.