szkolenie on-line

20
czerwca
2022

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat postępowania z dokumentacją w placówkach oświatowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt.

Adresaci szkolenia:
pracownicy sekretariatów i dyrektorzy szkół wszystkich typów, przedszkoli, żłobków, referatów oświaty, centrów usług wspólnych, zespołów obsługi szkół

Szkolenie prowadzi:
Roman Stempel, dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Czas trwania szkolenia od godz. 9:00 do ok. 14:30

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
  • Przepisy prawa archiwalnego
  • Przepisy dot. dokumentacji placówek oświatowych
  • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
  • Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy
 2. Obieg dokumentacji w podmiocie
  • System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
  • Punkt kancelaryjny i jego zadania
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
  • Dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw
  • Znak sprawy, teczka rzeczowa i jej odmiany.
  • Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
  • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
 3. Archiwizacja dokumentów
  • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych
  • Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego/składnicy akt
   • uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
   • opisanie jednostek archiwalnych
   • sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
  • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
  • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
  • Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej
 4. Funkcjonowanie archiwum zakładowego
  • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
  • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w placówce
  • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
  • Sprawozdawczość archiwum zakładowego
  • Prowadzenie i archiwizacja dokumentów a ochrona danych osobowych
  • Kontrola prawidłowego obiegu i archiwizacji dokumentów w placówce
 5. Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji placówki oświatowej

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.
Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.