szkolenie on-line

31
maja
2022

Zasady stosowania 50% KUP do przychodów z praw autorskich i praw do artystycznych wykonań - zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Z uwagi na to, że w działalności branży IT (w szczególności programistycznej), badawczo-rozwojowej, a także w działalności instytucji kultury (domów kultury, teatrów, muzeów, filharmonii), branży wydawniczej, audiowizualnej (twórczość i produkcja audiowizualna i audialna), artystycznej (aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, muzycy, instrumentaliści) i kreatywnej (reklama, architektura, projektowanie, design) zatrudniani są pracownicy/zleceniobiorcy – twórcy lub artyści, kapitalne znaczenie dla działalności tych podmiotów ma zarówno prawidłowe konstruowanie umów zawieranych z twórcami/artystami, jak i ich rozliczanie, w tym w zakresie preferencyjnych kosztów uzysku. Mając to na względzie zapraszamy Państwa na warsztaty, których przedmiotem będzie omówienie zasad i warunków stosowania i rozliczania 50 % kosztów uzysku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, a także wytycznych zawartych w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 roku w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego.

Warsztaty polecamy:

 • podmiotom, które w ramach prowadzonej działalności kontraktują z twórcami lub artystami wykonawcami na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło lub zlecenia), a także zatrudniają pracowników – twórców, naukowców, programistów, artystów;
 • osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.

Szkolenie przeprowadzi: Joanna Karasińska, radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy w Krakowie

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do 15:00

Program szkolenia

 1. Przedstawienie zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów – warunki ustawowe oraz wytyczne zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 roku (przesłanki ochrony autorskoprawnej, sposoby nabycia autorskich praw majątkowych do utworów, w tym utworów pracowniczych, zakres regulacji dot. stosowania 50% KUP i ograniczenia, kwalifikowanie rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczej lub artystycznej, obowiązki płatników, źródła przychodów).
 2. Opodatkowanie umów zlecenia (starannego działania) i umów o dzieło zgodnie z regulacjami zawartymi w ramach Polskiego Ładu, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 7.01.2022 roku i zasady rozliczania 50 % kosztów uzysku w ramach umów cywilnoprawnych; wymagania formalne w zakresie postanowień zawieranych umów o dzieło/zlecenia.
 3. Rozliczanie 50 % KUP w stosunkach pracowniczych z uwzględnieniem regulacji Polskiego Ładu, w tym:
  • wymagane postanowienia umów o pracę pozwalające na stosowanie 50% KUP;
  • wyodrębnianie honorarium;
  • dokumentowanie działalności twórczej i jej rezultatów;
 4. Ocena ryzyka w zakresie stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych branżach, w tym w IT, branży badawczo – rozwojowej, artystycznej, kreatywnej i wydawniczej.

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.