szkolenie

15
lutego
2018

NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW

koordynator: Iwona Nowosielska

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych zarówno w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jak i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe oraz znaki towarowe), w tym również nabywanie know –how . W ramach szkolenia zostaną przedstawione również zasady nabywania praw do tzw. twórczości pracowniczej oraz na podstawie umów przenoszących prawa, a także zasady zawierania umów licencyjnych.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w swojej działalności zawodowej odpowiadają za zabezpieczenie należytego nabycia praw własności intelektualnej i administrowanie tymi prawami, jak również prawników świadczących pomoc prawna w tym obszarze. Szkolenie będzie miało charakter uniwersalny, stąd też mogą wziąć w nim udział osoby z różnych branż (naukowej, kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, programistycznej oraz firm, których przedmiot działalności związany jest z korzystaniem z praw własności intelektualnej. Szkolenie będzie oparte na najnowszym orzecznictwie sądowym i aktualnej praktyce.

Uczestnik szkolenia uzyska praktyczną wiedzę w zakresie:

  • właściwego stosowania przepisów dotyczących nabywania praw i zawierania umów,
  • identyfikacji istotnych problemów oraz ich rozwiązywania,
  • prawnej kwalifikacji poszczególnych dóbr podlegających nabyciu i kontraktowaniu,
  • konstruowania umów dotyczących nabywania praw własności intelektualnej.

Prowadzący: radca prawny dr Marek Bukowski

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 17:00

Program

  1. Jak chroniona jest własność intelektualna?
    • Rodzaje dóbr niematerialnych i ich prawidłowa kwalifikacja:/li>
      • prawa autorskie i prawa pokrewne,
      • prawa własności przemysłowej,
      • know-how,
      • dobra osobiste,
      • bazy danych.
    • Krzyżowanie się zakresów ochrony.
  2. Nabywanie praw do utworów w prawie autorskim
    • Co jest, a co nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego - czy pomysł podlega ochronie?
    • Twórca – podmiot praw autorskich.
    • Utwory współautorskie.
    • Charakter, moment i granice nabycia praw przez pracodawcę przy utworach pracowniczych.
    • Pracownicze utwory naukowe - prawo do pierwszej publikacji utworu naukowego a prawo korzystania z materiału naukowego.
    • Status prac dyplomowych i doktoranckich.
    • Nabywanie praw do utworu audiowizualnego przez producenta w odniesieniu do wkładów twórczych oraz utworów włączonych.
    • Uprawnienia producentów fonogramów i wideogramów.
    • Artystyczne wykonanie i uprawnienia artysty wykonawcy.
  3. Umowy w prawie autorskim
    • Rodzaje dyspozycji prawami autorskimi - umowy przenoszące prawa a umowy licencyjne.
    • Zasady konstruowania umów autorskoprawnych:
      • forma umów,
      • pola eksploatacji utworu i problem ich wyznaczania,
      • wyznaczanie sposobu i zakresu korzystania z utworu,
      • rodzaje wynagrodzenia dla twórcy,
      • dostarczenie i przyjęcie utworu, wady dzieła,
      • najczęściej stosowane klauzule umowne w praktyce,
      • prawa zależne.
    • Specyfika umów autorskoprawnych związana z wybranymi kategoriami utworów:
      • programy komputerowe,
      • utwory audiowizualne,
      • utwory współautorskie.
    • Klauzule autorskoprawne w umowach o pracę.
  4. Nabywanie praw do wynalazków/wzorów pracowniczych w prawie własności przemysłowej
    • Rodzaje i specyfika praw wyłącznych w prawie własności przemysłowej - patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.
    • Podmiot uprawniony do uzyskania prawa wyłącznego.
    • Zasady nabywania prawa wyłącznego.
    • Moment powstania prawa.
    • Współtwórczość i wspólność praw.
  5. Umowy w prawie własności przemysłowej
    • Rodzaje umów w prawie własności przemysłowej – umowy licencyjne i umowy przenoszące.
    • Zasady konstruowania umów w prawie własności przemysłowej (istotne postanowienia umowne).
    • Dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, a kwestia przysługiwania praw.
  6. Ochrona i obrót know-how. Jak chronimy i kontraktujemy?
    • Zasady konstruowania umów na know-how.
    • Zabezpieczenie poufności informacji.
    • Odpowiedzialność za ujawnienie know-how.

Marek Bukowski

Radca prawny, doktor nauk prawnych, ekspert rządowy,
członek Komisji Prawa Autorskiego, autor oraz współautor projektów regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej, członek Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej,
wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. w Krakowie.
Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak obrót prawami własności intelektualnej, prawo mediów, nowe technologie /IT i E-commerce/, prawo konkurencji.
Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej.
W ramach praktyki prawniczej reprezentował oraz prowadził sprawy wydawnicze noblistki Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów.
Obecnie pełni funkcję członka zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.
Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowych kreskówek (Bolek i Lolek, Reksio)
Jest cenionym wykładowcą.
Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji dla firm działających w obszarze własności intelektualnej, branży IT oraz handlu elektronicznego.