szkolenie on-line

16
lutego
2022

KAMPANIE MARKETINGOWE I PROMOCYJNE ZGODNE Z PRAWEM

27 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązują od ponad 3 lat jednak z uwagi na dynamiczny rozwój nowych technologii konieczne jest zapewnienie stałej kontroli nad procesami przetwarzania danych. Szczególnej uwagi wymagają procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych do celów marketingowych, które wymagają ciągłego dostosowywania do zmieniających się realiów biznesowych. Prowadzenie działalności marketingowej coraz częściej związane jest też ze stosowaniem innowacyjnych sposobów przetwarzania danych, takich jak profilowanie, które budzą wątpliwości natury prawnej. Ponadto projektowane ostatnio zmiany przepisów prawa, w tym planowane wprowadzenie nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej wymagają zweryfikowania dotychczasowych praktyk związanych z prowadzoną komunikacją marketingową.

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych aspektów, które trzeba mieć na uwadze przy planowaniu działalności marketingowej zgodnie z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz prowadzenia komunikacji marketingowej. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z problematyką przetwarzania danych do celów marketingowych, w tym praktycznymi aspektami związanymi z projektowaniem procesów marketingowych zgodnie z prawem. W ramach szkolenia przedstawione zostanie także bieżące orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące problematyki przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

Szkolenie jest kierowane do:
- Osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych.
- Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji.
- Pracowników działów prawnych.
- Pracowników działów marketingu.
- Pracowników działów compliance.

Szkolenie poprowadzą:
prof. UEK dr hab. Jan Byrski Adwokat, Partner,
Henryk Hoser, Adwokat, Senior Associate
Karol Juraszczyk, Radca prawny, Senior Associate
Michał Synowiec, Prawnik, Associate

9.00 Wprowadzenie do tematyki:
 1. Działalność marketingowa a przetwarzanie danych osobowych
 2. Różne podmioty uczestniczące w procesach marketingowych:
  • status i obowiązki poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działalność marketingową
  • omówienie instytucji współadministrowania danymi oraz powierzenia przetwarzania danych
 3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności marketingowej (legalność, adekwatność, celowość, czasowość i przejrzystość)
10:15 Przerwa
10.30 Obowiązki prawne związane z prowadzeniem działalności marketingowej :
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach działalności marketingowej
  • Zgoda a prawnie uzasadniony interes
  • Warunki wyrażenia ważnej zgody
  • Test równowagi w ramach przesłanki prawnie uzasadnionego interesu w kontekście przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych
  • Dobre/złe praktyki w zakresie zbierania i umożliwiania wycofywania zgód podmiotom danych (w tym zasady łączenia zgód, umożliwianie łatwego wycofania zgody)
 2. Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych do celów marketingowych
  • Zasady poprawnego opracowania klauzuli informacyjnej
  • Warstwowe realizowanie obowiązku informacyjnego
 3. Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem konkretnych kanałów komunikacji (wiadomości elektroniczne/ kontakt telefoniczny)
 4. Profilowanie do celów marketingowych – potencjalne problemy
 5. Realizacja praw podmiotów danych w kontekście przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych
 6. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych w działalności marketingowej – obowiązek przeprowadzenia oceny w świetle przepisów RODO i komunikatu Prezesa UODO
 7. Rejestrowanie czynności przetwarzania – zasady wyodrębniania procesów marketingowych w rejestrze
13.00 Przerwa
13.15 Naruszenia przepisów prawa przy prowadzeniu działalności marketingowej:
 1. Przykłady naruszeń prawa związanych z prowadzeniem działalności marketingowej
 2. Potencjalne konsekwencje związane z prowadzeniem działalności marketingowej z naruszeniem prawa
 3. Metodyka nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa UODO
 4. Administracyjne kary pieniężne nałożone przez Prezesa UODO – praktyka polskiego organu nadzorczego w tym wybrane przykłady kar nałożonych przez Prezesa UODO w kontekście działalności marketingowej
15.00 Zakończenie szkolenia.

Jan Byrski

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.
Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.
Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 i 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 w kategorii: Data privacy and data protection.

Henryk Hoser

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii, w tym w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). Realizuje projekty audytowe i wdrożeniowe oraz doradza klientom, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, przy opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.​
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg gdzie zajmował się m. in. prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących skarg na nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych. Współpracował także z kancelariami i firmami konsultingowymi specjalizującymi się w ochronie danych osobowych. Ponadto pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach z różnych branż, m.in. spółdzielczej, medycznej, motoryzacyjnej i produkcyjnej.​
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach. Autor i współautor artykułów i publikacji o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Karol Juraszczyk

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentuje instytucje płatnicze przed organami nadzorującymi ich działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.
Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku, w sektorze e-commerce. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu regulacji rynku finansowego i  ochrony danych osobowych. Współautor praktycznych komentarzy do ustawy implementującej dyrektywę PSD2 do polskiego porządku prawnego oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 (RTS SCA&CSC).

Michał Synowiec

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech) oraz regulacyjnych aspektach działalności instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacji oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.
Wspierał instytucje finansowe w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF, NBP). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 (banki, krajowe instytucje płatnicze) oraz doradzał przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, outsourcing, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Brał również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
Prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa usług płatniczych.

Termin i Miejsce

Termin:
16 lutego 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 4 lutego
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 5 lutego

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 9 lutego 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.