szkolenie on-line

7
kwietnia
2022

SPECJALISTA PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ - PRAKTYCZNE WARSZTATY STOSOWANIA INSTYTUCJI PROCESOWYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

77 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Opis szkolenia
Zmiany w procedurze administracyjnej spowodowane ewolucją w zakresie usług elektronicznych organów administracji publicznej, elektronicznych postępowań wraz z e-doręczeniami nastręczają wiele wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów KPA.

Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych instytucji procesowych regulowanych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z ich praktycznym zastosowaniem oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędne podstawy w zakresie teorii i praktyki procedury administracyjnej, które pomogą w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu przepisów KPA, uzupełnią i uporządkują swoją dotychczasową wiedzę oraz nabędą kompetencje potrzebne do stosowania nowych regulacji prawnych w prowadzonych procesach administracyjnych. Szczegółowo omówione zostaną zmiany obowiązujące od 05.10.2021 r., wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Adresaci
Pracownicy administracji publicznej - urzędnicy zajmujący się prowadzeniem postępowań administracyjnych i przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz pracownicy instytucji publicznych stosujący przepisy KPA w praktyce, zainteresowani nabyciem aktualnej wiedzy w zakresie elektronicznych postępowań administracyjnych.

Szkolenie prowadzi: Justyna Sosnowska

Czas trwania szkolenia od 9:30 do ok. 15:00

Program szkolenia:
Zasady ogólne – skutki ich naruszenia oraz znaczenie praktyczne:

 1. zasada praworządności
 2. zasada prawdy obiektywnej
 3. zasada zaufania do władzy publicznej oraz pewności prawa
 4. zasada udzielania informacji
 5. zasada „in dubio pro libertate” - art. 7a kpa
 6. zasada in dubio pro reo
 7. zasada uprawnionych oczekiwań – pewności prawa art. 8 § 2 kpa
 8. zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 9. zasada szybkości i prostoty
 10. zasada pisemności
 11. zasada dwuinstancyjności
 12. zasada trwałości decyzji administracyjnych oraz sądowej kontroli decyzji administracyjnych
 13. RODO w procedurze administracyjnej
Postępowania administracyjnego - wszczęcie postępowania i postępowanie dowodowe.
 1. definicja strony postępowania administracyjnego
 2. instytucja pełnomocnik strony
 3. cechy formalno-prawne podania
 4. podanie w formie dokumentu elektronicznego
 5. ustalenie daty wszczęcia postępowania
 6. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 7. uzupełnianie braków formalnych podania
 8. dowody w postępowaniu wyjaśniającym
 9. pojęcie i klasyfikacja środków dowodowych, zwiększona moc dowodowa dokumentów urzędowych
 10. zasada swobodnej oceny dowodów,
 11. świadek, biegły, oględziny, przesłuchanie stron
 12. zawieszenie postępowania administracyjnego
Instytucje „techniczno-procesowe"
 1. terminy w postępowaniu administracyjnym
 2. zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie - przedłużenie terminu
 3. prawo strony do wniesienia ponaglenia na bezczynność i przewlekłość
 4. doręczenia w postępowaniu administracyjnym (bezpośrednie, zastępcze, konkludentne, fikcja prawna doręczenia, e-doręczenie),
 5. zmiany w K.p.a. wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych(Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.)obowiązujące od 5 października 2021 r.
 6. wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym,
 7. protokoły i adnotacje
 8. udostępnianie akt sprawy
Rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej
 1. elementy decyzji administracyjnej
 2. rygor natychmiastowej wykonalności jako element dodatkowy decyzji
 3. decyzja administracyjna w formie dokumentu elektronicznego
 4. skutki prawne wydania decyzji administracyjnej
 5. milczące załatwienie sprawy
 6. przesłanki wydania decyzji o umorzeniu postępowania
 7. instytucja sprostowania decyzji administracyjnej
 8. postanowienie administracyjne jego rodzaje i elementy składowe
Administracyjno-prawne środki zaskarżenia. Odwołanie i zażalenie
 1. instytucja odwołania
 2. terminy wnoszenia środków zaskarżenia
 3. zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 4. samokontrola organu I instancji art. 132 k.p.a
 5. niedopuszczalność wniesienia odwołania
 6. wycofanie odwołania
 7. rozstrzygnięcia organu II instancji
 8. instytucja zażalenia
Wzruszenie decyzji ostatecznych w trybie procedur nadzwyczajnych
 1. wznowienie postępowania administracyjnego
 2. uchylnie, zmiana decyzji administracyjnej
 3. wygaśnięcie decyzji administracyjnej
 4. stwierdzenie nieważności decyzji

Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: prawo. Specjalistka z zakresu procedury administracyjnej i prawa administracyjnego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku: kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: prawo zamówień publicznych.
Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.
Certyfikowany specjalista postępowania administracyjnego. Etatowy pracownik administracji publicznej. Doświadczona archiwistka oraz koordynator zadań z zakresu organizacji i administracji w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Prowadzi nadzór i kontrolę wewnętrzną w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.Odpowiedzialna za przeszkolenie współpracowników w tematyce wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych. Od roku 2016 sekretarz w komisjach przetargowych. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy.
Związana zawodowo z organizacją pozarządową Dress for Success Poland, wspierającą kobiety na rynku pracy. Prowadziła cykl warsztatów motywacyjnych dla kobiet w trudnej sytuacji na ryku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych. Przeszkoliła grupe 40 kobiet w zakresie współczesnego rynku pracy. Obecnie przygotowuje i przeprowadza szkolenia związane z tematyką archiwizacji dokumentacji, prawa archiwalnego oraz stosowowania procedury administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Termin i Miejsce

Termin:
7 kwietnia 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 25 marca
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 26 marca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 31 marca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.