centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
SZPITAL W POSTĘPOWANIU PRZED KRAJOWĄ IZBA ODWOŁAWCZĄ
Warszawa, 8.11.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie „Szpital w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą” to kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z postępowaniem arbitrażowym w zamówieniach publicznych. Uczestnicy szkolenia w pierwszej kolejności poznają przedmiot i zakres zaskarżenia jaki może być formułowany przez odwołujących w zależności od szacunkowej wartości zamówienia z uwzględnieniem najnowszej linii orzeczniczej KIO w zakresie postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak należy analizować zarzuty, argumenty i żądania odwołującego w kontekście przedmiotu sporu i posiadanej przez zamawiającego dokumentacji przetargowej, kiedy należy podjąć decyzję o uwzględnieniu odwołania w całości lub części i jakie są skutki podjęcia takiej decyzji. Szeroko zostanie omówione przygotowanie odpowiedzi na odwołanie oraz zasada wyboru osób reprezentujących szpital w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzący dokładnie omówi postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ciężaru dowodu i mocy środków dowodowych z uwzględnieniem ewentualnego postępowania przed sądem okręgowym.

Autorski program szkolenia przygotowany jest przez Annę Banaszewską z Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie. Anna Banaszewska udziela pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych, reprezentuje Zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ekspertem zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, autorką licznych publikacji i szkoleń z tego zakresu. Program szkolenia obejmuje omówienie aktualnych przepisów prawa zamówień publicznych oraz prawa procesowego w niezbędnym zakresie, a także analizę przykładów obejmujących zamówienia na dostawy i usługi, w tym przykłady z własnej praktyki.

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą: 

 • Jakie mogą być zarzuty odwołania w zależności od wartości zamówienia w stosunku do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Jak organizować postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, aby dysponować niezbędnymi dowodami na poparcie stanowiska zamawiającego o prawidłowości postępowania,
 • Jak analizować zarzuty, żądania i tezy odwołania w kontekście ewentualnego uwzględnienia odwołania,
 • Jakie są skutki uwzględnienia odwołania w całości lub części,
 • Jak formułować odpowiedź na odwołanie,
 • Na co zwracać uwagę w doborze środków dowodowych,
 • Czym się kierować dokonując wyboru osób reprezentujących szpital w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Czym jest ciężar dowodu i przeniesienie ciężaru dowodu.

Metody szkoleniowe: 
Interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami w zakresie zamówień na dostawy i usługi, + materiały szkoleniowe. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 
Szkolenie adresowane jest do pracowników szpitali będących członkami komisji przetargowych a także wszystkich pracowników działów zamówień publicznych, aptek szpitalnych i osób uczestniczących w organizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych.

Program szkolenia:

 1. Środki ochrony prawnej:
  • informacja o działaniu albo zaniechaniu zamawiającego niezgodnym z prawem,
  • odwołanie,
  • publikacja informacji o odwołaniu – terminy,
  • pojęcie wykonawcy w zależności od etapu postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
  • przykład: brak wyjaśnień (odpowiedzi) Zamawiającego na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ (pytania do SIWZ) jako przyszły zarzut odwołania od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
 2. Zarzuty odwołania:
  • zarzut nierównego traktowania wykonawców
  • zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji,
  • analiza możliwych zarzutów w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • analiza możliwych zarzutów w postępowaniach o wartości zamówienia równiej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Analiza zarzutów, żądań i argumentów odwołania w kontekście dokumentacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego:
  • odpowiedź na odwołanie – uwzględnienie a całości lub części zarzutów odwołania, bądź wniosek o oddalenie odwołania,
  • omówienie zasad prowadzenia analizy zmierzającej do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o rodzaju odpowiedzi na odwołanie (uwzględnienie w całości lub części, bądź wniosek o oddalenie),
  • warsztat: analiza odwołania i protokołu postępowania wraz z załącznikami – praca w grupach z wykorzystaniem dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Postępowanie dowodowe przez Krajową Izbą Odwoławczą:
  • wymogi i zarzuty formalne,
  • ciężar dowodu,
  • znaczenie i siła środków dowodowych w zależności od rodzajów zarzutów na każdym etapie postępowania,
  • dowód z biegłego - kiedy i w jakim celu powołać biegłego?
  • koszty postępowania odwoławczego,
  • warsztat: analiza zarzutów odwołania i protokołu postępowania wraz z załącznikami oraz dodatkowymi środkami dowodowymi – praca w grupach z wykorzystaniem dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Skarga do sądu na orzeczenie Izby:
  • właściwość miejscowa sądu i termin wniesienia skargi,
  • wymogi pisma procesowego,
  • czy i kiedy można wprowadzić nowe dowody,
  • skarga kasacyjna jako nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący wyłącznie Prezesowi UZP,
  • koszty postępowania skargowego,
  • zaskarżenie postanowienia o kosztach.
 6. Podsumowanie.

Ramowy harmonogram szkolenia:
10:00–17:00 z dwiema 30-minutowymi przerwami.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78