centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK
Warszawa, 28.11.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania dokumentacją bieżącą i archiwalną zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej, oraz praktyką w tym zakresie w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Szczególny nacisk położony zostanie na procedurę postępowania z dokumentacją likwidowanych lub przekształcanych szkół i placówek. Jest to temat istotny i gorący w czasie, gdy następują poważne i głębokie zmiany w polskim systemie oświaty. Nowa struktura szkół powoduje przekształcenia lub likwidację szkół, a co za tym idzie wymaga rozstrzygnięcia odnośnie sposobu postępowania z dokumentacją tych placówek. Co ważne regulacje w tym zakresie znajdują się nie tylko w przepisach prawa oświatowego, ale także w innych aktach prawnych, np. w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, jej porządkowania, ewidencjonowania i zabezpieczania. Omówione zostaną kwestie budowy i stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. Zaprezentowane zostaną także zasady pracy kancelaryjnej szkoły, procedura brakowania dokumentacji oraz zasady funkcjonowania archiwum szkolnego.

Do udziału zapraszamy:

 • dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;
 • pracowników sekretariatów;
 • koordynatorów czynności kancelaryjnych;
 • archiwistów i zarządców dokumentacją;
 • kadrę kierowniczą urzędów samorządowych odpowiedzialną za nadzór nad szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi;
 • kierowników i dyrektorów centrów usług wspólnych lub zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Szkolenie poprowadzi:dr Ewa Perłakowska – ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, funkcjonowania archiwów; doświadczony trener i wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; autorka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”.

Program:

 • Akty prawne określające funkcjonowanie systemu oświaty oraz postępowanie z dokumentacją szkół, przedszkoli i placówek.
 • Współczesna dokumentacja w szkole, przedszkolu i placówce.
 • Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w szkole, przedszkolu i placówce.
 • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły, przedszkola i placówki na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Obsługa dokumentacji szkoły, przedszkola i placówki na podstawie instrukcji kancelaryjnej.
 • Relacje szkoła a centra usług wspólnych (zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) w kontekście odpowiedzialności za dokumentację.
 • Funkcjonowanie archiwum szkolnego i archiwizacja dokumentacji.
 • Postępowanie z dokumentacją w związku z likwidacją lub przekształceniem szkoły, przedszkola lub placówki.
 • Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji szkolnej.
 • Procedura brakowania dokumentacji
Pytania, dyskusja, studium przypadku.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78