centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNE W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA PREZESA UOKIK
Warszawa, 07.06.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

W ostatnim czasie zaobserwować można istotny wzrost aktywności Prezesa UOKiK w odniesieniu do przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Działania Prezesa UOKiK koncentrują się głównie na ochronie konsumentów.. Począwszy od grudnia 2016 r. Prezes UOKiK wydał w odniesieniu do przedsiębiorców telekomunikacyjnych sześć decyzji, a łączna wysokość kar pieniężnych nałożona w związku z tymi decyzjami wyniosła ponad 87 000 000 zł. Kolejne postępowania są w toku. Działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest dla Prezesa UOKiK szczególnie interesująca w zakresie możliwości stwierdzenia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych porozumień naruszających konkurencję, czy w końcu w związku ze stosunkowo nową kompetencją obejmującą badanie wzorców umownych pod kątem niedozwolonych postanowień. Co istotne, w przypadku oceny zgodności wzorców umownych z przepisami konsumenckimi bez znaczenia jest wielkość, czy udział rynkowy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Jednocześnie dla kontroli przeprowadzanych przez UOKiK nie bez znaczenia jest to, że systematycznie rośnie świadomość konsumentów, którzy informują odpowiednie ograny o praktykach w ich ocenie nieuczciwych, co stanowi wystarczającą podstawę do wszczęcia postępowania. Wobec powyższego zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów stanowi istotny element zarzadzania ryzykiem. Tym samym w celu zabezpieczenia interesów własnego przedsiębiorstwa konieczna jest znajomość przepisów i praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK. Szkolenie ma na celu wskazanie uczestnikom jakie są obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz jakie kompetencje orzecznicze przysługują Prezesowi UOKiK. W toku szkolenia przedstawiony zostanie schemat postępowania przed Prezesem UOKiK, ze szczególnym uwzględnieniem nowych kompetencji wprowadzonych nowelizacją w 2016 r. Następnie na podstawie aktualnego orzecznictwa organów antymonopolowych oraz sądów rozpoznających odwołania od ich rozstrzygnięć zostaną sformułowane wnioski co do sposobu prowadzenia działalności w zgodzie z przepisami w zakresie prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, w tym również co do sposobu formułowania komunikatów kierowanych do konsumentów. Szkolenie ma na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności w zakresie samodzielnej oceny podejmowanych działań na gruncie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Szkolenie poprowadzą:
Mec. Agnieszka Wachowska, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Mec. Aleksandra Dziurkowska, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

7 czerwca 2017 r.
Część I Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na gruncie u.o.k.k. i kompetencje orzecznicze Prezesa UOKiK
10:00
 1. Przedmiot postępowań przed Prezesem UOKiK w kontekście telekomunikacyjnym
  • Typy spraw dotyczące przedsiębiorców telekomunikacyjnych przed UOKiK – z praktyki postępowań
  • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
  • Niedozwolone postanowienia wzorców umownych
  • Postępowania antymonopolowe
 2. Decyzje Prezesa UOKiK
  • Decyzje stwierdzające istnienie naruszenia
   • Elementy decyzji stwierdzającej istnienie praktyki
   • Sposoby usunięcia skutków praktyki
   • Decyzje wydawane w przypadku zaniechania praktyki
  • Decyzje zobowiązujące
   • Do czego może zobowiązać przedsiębiorcę Prezes UOKiK?
   • Skutki niewykonania decyzji zobowiązującej
  • Ostrzeżenia konsumenckie – czym są i jak wpływają na sytuację przedsiębiorstwa
  • Istotne poglądy w sprawie i ich znaczenie dla przedsiębiorców
11:30 Przerwa na kawę.
11:45 Zaskarżanie decyzji Prezesa UOKiK
 • Odwołanie do SOKiK
 • Odwołanie a wykonalność decyzji Prezesa UOKiK
12:45 Przerwa, poczęstunek
Część II Przegląd najnowszego orzecznictwa w odniesieniu do przedsiębiorców telekomunikacyjnych
13:15
 1. Decyzje Prezesa UOKiK
  • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
   • Interes konsumentów – przedmiot ochrony
   • Reklama wprowadzająca w błąd
   • Przedłużanie umów
   • Usługi dodatkowe i wiązanie usług
  • Niedozwolone postanowienia wzorców umownych
   • Sposób formułowania wzorców umownych na gruncie orzecznictwa UOKiK
   • Klauzule niedozwolone w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  • Postępowania antymonopolowe
   • Przykłady naruszeń na rynku telekomunikacyjnym
   • Koncentracja przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 2. Orzecznictwo sądowe
14:15 Przerwa na kawę.
14:30
 1. Postępowanie kontrolne prowadzone przez Prezesa UOKiK
  • Zakres i praktyka postępowania
  • Kompetencje Prezesa UOKiK
  • Sposób zachowania przedsiębiorcy w toku postępowania
16:00 Zakończenie szkolenia.
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78