centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
X FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
Warszawa, 5.09.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

X, jubileuszowe Form Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych przeznaczone zarówno dla Koordynatorów, archiwistów, ale i informatyków uczestniczących przy wdrożeniach systemów teleinformatycznych, zostało przygotowane przez praktyków oraz osoby uczestniczące w pracach związanych z nowymi rozwiązaniami prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi mającymi bezpośrednie przełożenie na sposób zarządzania dokumentacją. Z uwagi na fakt, iż w najbliższym czasie zostanie wprowadzonych wiele zmian prawych wpływających na postępowanie z dokumentacją, zarówno na etapie sprawy prowadzonej w urzędzie, jak i przekazywania akt spraw do innych podmiotów, program Forum w dużej mierze został skonstruowany uwzględniając kluczowe zmiany prawne i techniczne. Założeniem jest przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem dokumentacją i danymi. Podczas forum omówione zostaną praktyczne zagadnienia związane z dokumentowaniem przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. W aspekcie procedury załatwiania spraw omówione zostaną założenia nowych procedur doręczeń elektronicznych. Przedstawione zostaną również kwestie dotyczące materiałów fotograficznych gromadzonych licznie w urzędach oraz nowe zasady postępowania z dokumentami księgowymi w aspekcie zmian prawnych unijnych dotyczących elektronicznego fakturowania. Z punktu widzenia przechowywania i przekazywania dokumentacji do innych podmiotów, podjęty zostanie temat projektowanych zmian dotyczących paczki administracyjnej (obok już funkcjonującej paczki archiwalnej), która będzie generowana z systemów EZD na potrzeby spraw sądowoadministracyjnych. Podczas Forum zostanie również przedstawione praktyczne podejście do współistnienia systemów dziedzinowych w aspekcie dokumentowania spraw w systemie EZD lub w systemie tradycyjnym.

PROGRAM

5 września 2017 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek
Artur Prasal,
(Urząd Miasta Łodzi)
10:10 Praktyka rejestracji i dokumentowania spraw w systemie tradycyjnym i w EZD. Część 1-Pojęcie sprawy, akt sprawy, dokumentacji nietworzącej akt sprawy, teczki aktowej
 • Pojęcie sprawy w świetle przepisów prawa i w praktyce biurowej
 • Akta sprawy oraz ich postać i kompletność a obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych.
 • Dokumentacja nietworząca akt spraw – obsługa w systemie tradycyjnym i w systemie EZD.
 • Znak sprawy i znak akt.
 • Teczka aktowa.
 • Analiza przypadków, błędów i problemów.
Dr Ewa Perłakowska,
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
10:50 Nowe doręczenia elektroniczne
Kazimierz Schmidt,
(Ministerstwo Cyfryzacji)
11:30 Przekazywanie materiałów fotograficznych do archiwum zakładowego/państwowego
 • Gromadzenie fotografii w archiwum w kontekście ich przekazywania do archiwum zakładowego
 • Procedura przekazywania materiałów fotograficznych do archiwum zakładowego/państwowego.
 • Porządkowanie materiałów fotograficznych w archiwum zakładowym.
 • Porządkowanie materiałów fotograficznych w archiwum państwowym.
 • Dobra ewidencja – sprawne poszukiwanie.
 • Techniczne zabezpieczenie fotografii na stanowiskach pracy i w archiwum zakładowym.
 • Techniczne zabezpieczenie fotografii przekazywanych do archiwum państwowego.
Iwona Fischer,
(Archiwum Narodowe w Krakowie)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych a paczka archiwalna i administracyjna dokumentacji elektronicznej
 • Metadane jako niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych
 • Przepisy wykonawcze z 2006 r. do ustawy archiwalnej dotyczące dokumentów elektronicznych – stan aktualny, zawartość, znaczenie, użyteczność
 • Potrzeba i zakres projektowanych zmian
 • Po co nam paczka archiwalna?
 • Po co nam paczka administracyjna?
 • Paczki dokumentacji elektronicznej a migracja dokumentów elektronicznych pomiędzy systemami klasy EZD
Jarosław Orszulak,
(koordynator czynności kancelaryjnych i archiwista zakładowy, ekspert w zakresie postępowania z dokumentacją)
13:40 Dokumentacja elektroniczna w systemach dziedzinowych a system EZD i system tradycyjny
 • Rola systemów dedykowanych w zarządzaniu dokumentacją
 • Możliwości integracji systemów dedykowanych z systemem EZD
 • Wady i zalety wykorzystania systemów dedykowanych w aspekcie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozpatrywania spraw
Artur Prasal,
(Urząd Miasta Łodzi)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Elektroniczne fakturowanie w administracji publicznej
 • Aktualna praktyka w odniesieniu do faktur elektronicznych
  • obecny stan prawny;
  • skala faktur przesyłanych drogą elektroniczną i praktyka postępowania na przykładzie Ministerstwa Rozwoju.
 • Obowiązki wynikające z Dyrektywy 2014/55/UE
  • terminy implementacji Dyrektywy do polskiego porządku prawnego;
  • zakres zmian wynikających z Dyrektywy UE;
  • rola Ministerstwa Rozwoju w procesie elektronicznego fakturowania.
 • Architektura systemu e-fakturowania
  • rozwiązania alternatywne możliwe do zastosowania;
  • rekomendowany model funkcjonowania systemu e-fakturowania.
 • Wpływ elektronicznego fakturowania na funkcjonowanie instytucji publicznych
  • zmiany techniczne i organizacyjne;
  • korzyści i obowiązki wynikające z e-fakturowania.
 • E-faktura szansą na nową jakość w administracji publicznej
  • e-faktura jako szansa na budowę elektronicznej administracji w Polsce.
Bogusława Toma,
(Ministerstwo Rozwoju)
15:30 Dyskusja dotycząca planowanych zmian w zakresie zarządzania dokumentacją papierową elektroniczną
Moredowanie: Artur Prasal,
(Urząd Miasta Łodzi)
16:00 Zakończenie X Forum KCK, wręczenie Certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78