centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Forum
27 FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Warszawa, 10-11.05.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Zapraszamy do urzekającego architekturą Pałacu Alexandrinum**** to magiczny i komfortowy hotel 4-gwiazdkowy położony zaledwie 13 km od granicy Warszawy. Gustownie urządzone wnętrza, harmonijnie łączące tradycję z nowoczesnością. Hotel posiada komfortowo wyposażone pokoje, nowocześnie urządzone sale konferencyjne, restaurację, kawiarnię, klub nocny. Na terenie hotelu znajduje się eleganckie SPA&Wellness, basen, jacuzzi i sauny. Położony jest na terenie 12-hektarowego, zabytkowego parku.

Rys historyczny W parku otaczającym hotel stał dwór, z którym wiązały się losy wielu historycznych postaci. W 1939 roku przebywał tu ze swoim oddziałem major Henryk Dobrzański, znany jako ostatni żołnierz II Rzeczypospolitej. Stąd też ruszył na spotkanie śmierci już jako major Hubal i przed dworem w Krubkach-Górkach pożegnał odchodzący w przeszłość świat niepodległego dwudziestolecia. Ponadto sto lat wcześniej właścicielem dworku był Stanisław Grabowski, syn Stanisława Augusta Poniatowskiego i Elżbiety Grabowskiej – słynnej Grabuli. Legenda głosi, że królewskiego syna odwiedził w Krubkach, najbardziej zagadkowy Car Wszechrosji, będący jednocześnie tytularnym Królem Polski – AleksanderI. Car ten w Krubkach pożegnał się z Polską, która była bliska jego sercu. Dwór w Krubkach spłonął w sierpniu 1944 roku w czasie największej bitwy pancernej na ziemiach polskich.

PROGRAM

W polskim oraz europejskim prawie w przeciągu kilku ostatnich miesięcy bądź weszly w życie, bądż wejdą przepisy mające istotne znaczenie dla funkcjonowania administracji. Nowe narzędzia identyfikacji jak kwalifikowany podpis elektroniczny czy pieczęć elektroniczna, kwalifikowane doręczenie elektroniczne, elektroniczna identyfikacja podmiotów z zagranicy, zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, prawie cywilnym, w tym dopuszczenie jako prawnie skutecznego w administracji dokumentu - dokumentu multimedialnego, czy wreszcie nadchodzące zmiany w zakresie dokumentacji służby zdrowia w istotny sposób wpłyną na działalność administracji. Dlatego zapraszamy na Forum aby spotkać się i podyskutować z ekspertami.

I dzień 10 maja 2017 r.
10:00 Rejestracja uczestników
12:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
Prof. Dariusz Szostek,
(Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna)
Blok tematyczny: Konsekwencje rozporządzenia eIDAS na postępowanie administracyjne.
12:30 Wykład: Nowe „narzędzia prawne” (e-pieczęć, kwalifikowany e-podpis, e-doręczanie) i domniemania prawne z nimi związane. Możliwość transgranicznego świadczenia usług publicznych:
 • Rozporządzenie eIDAS a usługi zaufania.
 • Czym jest usługa zaufania i czym różni się od kwalifikowanej usługi zaufania?
 • Jak rozumieć dokument elektroniczny w świetle rozporządzenia eIDAS?
 • Rodzaje narzędzi prawnych, ich skuteczność, a także domniemania prawne z nimi związane:
  • pieczęć elektroniczna,
  • zaawansowana pieczęć elektroniczna,
  • kwalifikowana pieczęć elektroniczna,
  • podpis elektroniczny,
  • zaawansowany podpis elektroniczny (AES),
  • kwalifikowany podpis elektroniczny (QES),
  • elektroniczny znacznik czasu,
  • kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu,
  • usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • Transgraniczne świadczenie usług publicznych.
Prof. Dariusz Szostek,
(Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna)
13:30 Wykład: Identyfikacja elektroniczna (aspekty prawno- techniczne) – co po 29 wrześnie 2018 r.
 • Brak dostępnych środków identyfikacji elektronicznej, które byłby rozpoznawalne zarówno w administracji publicznej i biznesie jest jednym z głównych ograniczeń rozwoju usług elektronicznych w obszarze zobowiązań cywilnych, pracowniczych i prawnych.  O ile usługi elektroniczne biznesowe oparte o płatność lub takie, w których ryzyko jest niewielkie rozwijają się w dość dużym tempie o tyle wszędzie tam, gdzie potrzebna jest legalnie rozpoznawalna identyfikacja elektroniczna dotychczas rozwijały się powoli.
 • Rozwiązaniem dla tego problemu jest powszechna dostępność środków identyfikacji elektronicznej uznawanych zarówno w usługach publicznych jak i prywatnych, a w szczególności uznanych przez prawo krajowe i europejskie.
 • Rozporządzenie UE 910/2014 eIDAS daje swobodę krajom członkowskim w zakresie wyboru i udostępnienia środków identyfikacji elektronicznej, natomiast w ramach jednolitego rynku cyfrowego wprowadza od 28 września 2018 obowiązek rozpoznawania notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej pochodzących od innych członków Unii Europejskiej. Ten zabieg wprowadzania konkurencyjności rozwiązań ponad granicami UE jest typowy dla prawa UE budującego jednolity rynek cyfrowy, a jego skutkiem ma być możliwość korzystania z najbardziej użytecznych rozwiązań przez obywateli unii.
 • Kraje członkowskie już dziś podejmują dwa działania techniczne i prawne związane z rozpoznawalnością środków identyfikacji we wrześniu 2018 roku, po pierwsze przygotowują systemy pozwalające na łatwe i automatyczne rozpoznawanie zagranicznych notyfikowanych środków identyfikacji oraz budują i modernizują własne rozwiązania identyfikacji. Polska w tym zakresie od 2 lat opracowuje tzw. Węzeł eIDAS, który umożliwi administracji publicznej korzystanie z zagranicznych środków identyfikacji elektronicznej przez podmioty publiczne a także umożliwi rozpoznawanie polskich środków identyfikacji elektronicznej w usługach publicznych innych krajów członkowskich.
 • Bardzo ważnym wyzwaniem technologicznym jest stworzenie środków identyfikacji elektronicznej użytecznych i powszechnie dostępnych, które będą zarówno pod względem powszechności, dostępności jak i użyteczności atrakcyjne dla użytkowników. W tym zakresie podejmowane są działania techniczne umożliwiające wykorzystanie baz tożsamości będących w posiadaniu podmiotów komercyjnych np. banków jak i modernizacji technologicznej profilu zaufanego „eGO”.
 • W ciągu najbliższego roku będzie bardzo dużo inicjatyw technologicznych i prawnych związanych z rozwojem, upowszechnieniem i modernizacja technologiczną w zakresie identyfikacji elektronicznej. Szczególne znaczenie będzie miało dostosowanie usług publicznych do rozpoznawania środków identyfikacji elektronicznej oraz ich pełnego wykorzystania w świadczeniu tych usług.
Michał Tabor,
(Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
14:30 Wykład: Nowoczesne podejście do klienta w administracji na przykładzie usług serwisu Biznes.gov.pl i Centrum Pomocy.
Katarzyna Adamska, (Ministerstwio Rozwoju)
Dariusz Podniesiński, (Naczelnik Wydziału Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju)
15:30 Wykład: Elektroniczne uwierzytelnianie i identyfikacja – omówienie projektu pn." Węzeł krajowy" wdrażanego przez MC.
Kazimierz Schmidt, (Radca Ministra, Ministerstwo Cyfryzacji)
Anna Weber, (Kierownik Projektu MC)
Marcin Łukasiewicz, (Kierownik Projektu COI)
16:30 Obiad
Blok tematyczny: Zmiany w zakresie procedury cywilnej – wyzwaniem dla administracji.
17:30 Wykład: Zmiany w zakresie procedury cywilnej po 8 września 2016r. , w tym Elektroniczne biuro podawcze – konsekwencje dla administracji.
 • Zmiany w procedurze cywilnej po 8 września 2016 r. – wstęp.
 • E-protokół i udostępnienie zapisu z rozprawy.
 • Portal Informacyjny sądów powszechnych.
 • Zmiany w zakresie postępowania dowodowego (dowód z e-dokumentu, wideokonferencja).
 • Elektroniczne biuro podawcze – wnoszenie pism do sądu.
 • Elektroniczne postepowanie upominawcze.
dr Gabriela Bar,
(Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna)
18:30 Wykład:Elektroniczny tytuł wykonawczy. Licytacja elektroniczna. Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego:
 • Tryb utworzenia elektronicznego tytułu wykonawczego.
 • Sposób wykorzystania elektronicznego tytułu wykonawczego.
 • Elektroniczny tytuł wykonawczy w międzynarodowym postępowaniu cywilnym.
 • Elektroniczna licytacja – dopuszczalność.
 • Wszczęcie licytacji elektronicznej.
 • Przebieg licytacji elektronicznej.
 • Przybicie, zapłata ceny i przysądzenie własności w licytacji elektronicznej. Środki zaskarżenia w licytacji elektronicznej.
 • Elektronicznie zajecie rachunku bankowego – tryb.
dr Zbigniew Wożniak,
(Uniwersytet Zielonogórski, Sędzia Sądu Okręgowego)
19:30 Zakończenie obrad I dnia, kolacja.
II dzień 11 maja 2017 r.
Blok tematyczny: Zmiana w zakresie ochrony danych osobowych jak się przygotować.
09:00 Wykład: Privacy by desing oraz privacy by default a RODO w systemach IT w administracji.
 • projektowanie procesów a prywatność,
 • dokumentowanie dochowania zasady privacy by design,
 • domyślna ochrona zasada danych osobowych,
 • praktyczne problemy w domyślnej ochronie danych osobowych.
Damian Klimas,
(Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna)
10:00 Wykład: Nadzór nad ochroną danych osobowych a RODO – co się zmieni:
 • Nadzór wczoraj i dziś.
 • GIODO i UODO – nowy Urząd Ochrony Danych Osobowych? Co z GIODO?
 • Jakie uprawnienia będzie miał Urząd Ochrony Danych Osobowych w zakresie nadzoru nad ochroną danych osobowych?
 • Projekt ustawy o ochronie danych osobowych a obowiązki i uprawnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zasada one stop shop od strony nadzorowanego i skarżącego.
 • Współpraca organów nadzorczych w Unii Europejskiej.
 • Kary administracyjne.
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych w świetle projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Damian Klimas,
(Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna)
11:00 Wykład: Inspektor danych osobowych – czy i kiedy należy go powołać.
 • obowiązek wyznaczenia, 
 • kwalifikacje i status inspektora ochrony danych osobowych,
 • zadania inspektora ochrony danych osobowych,
 • wytyczne Grupy Roboczej art.29 w sprawie IOD,
 • rola IOD we wdrażaniu RODO.
Mec. Xawery Konarski,
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
12:00 Przerwa
Blok tematyczny: Dokumentacja w służbie zdrowia.
12:30 Wykład: Dopuszczalność elektronicznej dokumentacji w służbie zdrowia.
 • Przechowywanie EDM.
 • Outsourcing EDM.
 • Prawa pacjenta i udostępnianie EDM.
 • Usługi zaufane (eIDAS) a EDM.
 • SIM i EDM.
Radosław Kapułka,
(Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna)
13:30 Wykład: eZdrowie – w jakim punkcie jesteśmy.
 • Zmiana podejścia do realizacji projektu P1 (wprowadzenie fazowania).
 • Mapa e-zdrowia.
 • Kolejne etapy realizacyjne: e-Recepta i e-Skierowanie.
 • Internetowe Konto Pacjenta.
 • Przegląd zbudowanych rejestrów centralnych.
 • Dostęp do danych rejestrowych - oraz ich stan i perspektywy poprawy.
dr inż. Kajetan Wojsyk,
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
15:00 Zakończenie obrad Forum, obiad.

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Partnerzy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78