centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Maj 2017
30 maja | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
30 maja | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
30 maja | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
31 maja | Warszawa | warsztat "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
31 maja | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
31 maja | Warszawa | szkolenie "SYSTEM HANDLU EMISJAMI W AKTUALNYM I PRZYSZŁYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM"
Czerwiec 2017
1 czerwca | Warszawa | warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
1 czerwca | Warszawa | szkolenie "ŚWIADCZENIA USŁUG FARMACEUTYCZNYCH (ZASADY, BŁĘDY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FARMACEUTY)"
1 czerwca | Warszawa | FORUM CLOUD COMPUTING "CLOUD COMPUTING - PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH. UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE"
6 czerwca | Warszawa | szkolenie "SZTUKA MÓWIENIA"
6 czerwca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA PRAW KONSUMENTA W E-COMMERCE – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRZEPISÓW - CZYLI JAK PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ E-COMMERCE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM KONSUMENCKIM?"
6 czerwca | Warszawa | seminarium "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
7 czerwca | Warszawa | warsztaty "GOOGLE DAY - CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?"
7 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNE W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA PREZESA UOKIK"
7 czerwca | Warszawa | warsztaty "ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)"
20 czerwca | Warszawa | szkolenie "SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE W PRAKTYCE"
20 czerwca | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - PRAKTYCZNA ANALIZA INCYDENTU - część 2"
20 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
21 czerwca | Warszawa | FORUM HR "INFORMATYCZNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W HR - ROZWIĄZANIA CHMUROWE ZMIENIAJĄ RYNEK PRACY"
21 czerwca | Warszawa | szkolenie "ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA PERSONELU MEDYCZNEGO - ORZECZNICTWO SĄDOWE"
21 czerwca | Warszawa | szkolenie "OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2017 R."
22 czerwca | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
27 czerwca | Warszawa | szkolenie "UMOWY PRAWNOAUTORSKIE W ZAKRESIE MUZEALIÓW I SZTUK WIZUALNYCH"
27 czerwca | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
27 czerwca | Warszawa | 30 edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ "NOWE TRENDY I TECHNOLOGIE W BANKOWOŚCI CYFROWEJ - BIG DATA, APLIKACJE RWD, ROZWIĄZANIA MOBILNE"
28 czerwca | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2017"
28 czerwca | Warszawa | 71 seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NOWE ZASADY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ - UWARYNKOWANIA PRAWNE, BIZNESOWE I INFORMATYCZNE"
29 czerwca | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
29 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRAWNA PROBLEMATYKA GOSPODARKI ODPADAMI W PRAWIE UE I POLSKIM"
Lipiec 2017
4 lipca | Warszawa | szkolenie "SPONSORING, PROMOCJA, KONKURSY, LOTERIE"
4 lipca | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
4 lipca | Warszawa | szkolenie "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 2017 R. - W CODZIENNEJ PRAKTYCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"
5 lipca | Warszawa | szkolenie "ANALIZA DANYCH W SYSTEMIE R DLA NAUKOWCÓW"
5 lipca | Warszawa | szkolenie "ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNOPRAWNA W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA"
5 lipca | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA"
26 lipca | Warszawa | warsztaty "BIG DATA W BANKOWOŚCI: PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ, TRENDY TECHNOLOGICZNE"
26 lipca | Warszawa | szkolenie "WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZWYCZAJNYM I NADZWYCZAJNYM (UCHYLENIA, ZMIANA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI) TRYBIE POSTĘPOWANIA - KPA W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
27 lipca | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
27 lipca | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ"
27 lipca | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"
Sierpień 2017
2 sierpnia | Warszawa | 56 seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ZDOBYWANIE I OCHRONA INFORMACJI. BIAŁY WYWIAD W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ"
2 sierpnia | Warszawa | PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
22 sierpnia | Warszawa | warsztaty "PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO"
22 sierpnia | Warszawa | szkolenie "WIZUALIZACJA SIECI OD PODSTAW"
23 sierpnia | Warszawa | FORUM BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
23 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
29 sierpnia | Warszawa | 26 seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYDAWNICZYMI CZASOPISM NAUKOWYCH: PROBLEMY FINANSOWANIA,WIDOCZNOŚĆ PUBLIKACJI, ELEKTRONICZNE FORMY WYDAWANIA
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIALALNOŚCI KULTURALNEJ NA LATA 2014-2020. FUNDUSZE KRAJOWE, EUROPEJSKIE I PRYWATNE ORAZ METODYKA PISANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW"
Wrzesień 2017
5 września | Warszawa | warsztaty "WDROŻENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (EDM): E-RECEPTY, E-SKIEROWANIA, E-ZWOLNIENIA"
5 września | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
5 września | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
6 września | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
6 września | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
6-7 września | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
7 września | Warszawa | seminarium z cyklu "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO"
7 września | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH"
12 września | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
13 września | Warszawa | szkolenie "SKUTECZNE KAMPANIE REKLAMOWE NA FACEBOOKU"
13 września | Warszawa | szkolenie "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW, GRANTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE (FUNDRAISING, SPONSORING, CROWDFUNDING"
13 września | Warszawa | warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
19 września | Warszawa | FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
20 września | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
20 września | Warszawa | szkolenie "WIZERUNEK NAUKOWCA"
21 września | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
21 września | Warszawa | szkolenie "MARKETING #HASZTAGÓW - TRENDY, STRATEGIA, UŻYCIE"
26 września | Warszawa | szkolenie "ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO A MOŻLIWE ZMIANU W USTAWODAWSTWIE O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM"
27 września | Warszawa | seminarium "ANALIZA I MONETYZACJA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - JAK ZARABIAĆ NA BIG DATA"
28 września | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
28 września | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000""
28 września | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
28 września | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - JAK ŁĄCZYĆ RÓŻNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W CELU OPTYMALIZACJI EFEKTU"
Pażdziernik 2017
3 października | Warszawa | szkolenie "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
3 października | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELKRTONICZNEJ
4 października | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM"
4 października | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE A MEDIA INTERNETOWE"
10 października | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
10 października | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"
10 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY - ZASADY PRAWA AUTORSKIEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT OPEN SOURCE"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY ZASADY PRAWA CYWILNEGO I PODATKOWEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października | Warszawa | szkolenie "KOMERCJALIZACJA NAUKI"
17 października | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
17 października | Warszawa | seminarium z cyklu SERWEROWNIE
18 października | Warszawa | szkolenie "SPOSOBY NABYWANIA PRAW AUTORSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ"
18-19 października | Warszawa | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
24 października | Warszawa | szkolenie "ANALITYKA WEBOWA GOOGLE ANALYTICS OD A DO Z"
24 października | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
26 października | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"
Listopad 2017
7 listopada | Warszawa | szkolenie "WPŁYW ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM I POSTĘPOWANIU CYWILNYM NA UMOWY W ADMINISTRACJI"
7 listopada | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
14 listopada | Warszawa | FORUM BIP
21 listopada | Warszawa | seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
21 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
28 listopada | Warszawa | XXIII FORUM ADO/ABI
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
Grudzień 2017
5 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA
6 grudnia | Warszawa | FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
7 grudnia | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
7 grudnia | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
12 grudnia | Warszawa | seminarium z cyklu "GIS W PRAKTYCE"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ
14 grudnia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78